Uwagi anatomiczne i preparowanie płata przedniobocznego uda

Anterolateral thigh flap – anatomical remarks and surgical procedure

Michał Charytonowicz1 | Daria Charytonowicz2 | Jerzy Strużyna1 | Maciej Kuczyński1 | Ryszard Mądry1

1 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
2 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Michał Charytonowicz Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Tel.: (81) 752 65 38, Fax: (81) 752 65 39

Wpłynęło: 20.02.2014

Zaakceptowano: 02.03.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014009

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):19–22

Streszczenie: Wolny płat przednioboczny uda (ang. anterolateral thigh flap – ALT F) jest płatem perforatorowym, cieszącym się w ostatnim czasie dużą popularnością. Po raz pierwszy ALT F został opisany w 1984 roku przez Songa. Najczęściej stosuje się go do rekonstrukcji ubytkow tkanek w regionie głowy i szyi oraz kończyn. Celem pracy było przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących płata przedniobocznego uda, a głównym założeniem – szczegółowe pokazanie oraz omówienie zasad jego preparowania. Praca ma charakter retrospektywny, powstała na podstawie zdjęć i doświadczeń zdobytych podczas preparowania płatów w Zakładzie Anatomii Prawidłowej w Lublinie. W oparciu o doświadczenia własne opracowano schemat postępowania mający krok po kroku pokazywać, jak wygląda preparowanie ALT F i na co należy zwrócić uwagę. Preparowanie płata przedniobocznego uda – w przypadku dobrej znajomości anatomii i zasad postępowania podczas zabiegu – nie stwarza istotnych trudności.

Słowa kluczowe: płat przednioboczny uda, ubytki tkanek

Abstract: Anterolateral thigh flap (ALT F) is popular perforator flap. It was first described in 1984 by Song. It is used most often in head, neck and limbs tissues defects reconstruction. The aim of this paper was to show most important information about ALT F. Our primary focus was to accurately present and discuss the step-by-step principles of flap preparation. This paper is a retrospective study based on experience and photos made during flap preparation in Anatomy Department in Lublin. The experience gathered over multiple ALT F’s preparation procedures allowed us to map out a guide, showing key principles required in this procedure and discussing major steps necessary to make it. The anterolateral thigh flap dissection is a relatively simple procedure providing the in-depth knowledge of ALT F anatomy is obtained and key procedure steps are followed.

Key words: anterolateral thigh flap, tissue defects