Wczesny okres okołoznieczuleniowy – profesjonalny nadzór pielęgniarki anestezjologicznej nad pacjentem po zabiegu nefrektomii

The early perioperative period – professional monitoring of nurse anesthesis of the patient after nefrectomy

Anna Przygoda1 | Małgorzata Jadczak2 | Anna Zdun3

1 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie
2 Warszawski Szpital dla Dzieci
3 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie

Anna Przygoda Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, uł. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, Tel.: (22) 508 14 58

Wpłynęło: 03.06.2015

Zaakceptowano: 30.06.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2015007

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(2):73–78

Streszczenie:

Nefrektomia jest zabiegiem polegającym na usunięciu chorobowo zmienionej nerki. Podobnie jak inne interwencje chirurgiczne, jest on obarczony ryzykiem i powikłaniami nie tylko pooperacyjnymi, lecz także poznieczuleniowymi. Pacjent we wczesnym okresie pooperacyjnym wymaga nadzoru w różnych obszarach, odpowiadających za prawidłowy powrót do zdrowia. Właściwe przygotowanie chorego do wykonywanych procedur gwarantuje pozytywny wpływ na jego psychikę i powrót do zdrowia. W celu sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem pielęgniarka powinna wykazać się znajomością i zrozumieniem zjawisk, do których dochodzi podczas zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia. Celem pracy było zwrócenie uwagi na główne problemy pojawiające się podczas przygotowania do zabiegu i znieczulenia oraz we wczesnym okresie pooperacyjnym. Podjęcie profesjonalnych działań przez personel pielęgniarski ma istotne znaczenie w budowaniu zaufania i przyczynia się do zmniejszenia lęku towarzyszącemu choremu w trakcie całej hospitalizacji. Opieka nad pacjentem w oddziale poznieczuleniowym prowadzona przez wykwalifikowany personel pielęgniarski, potrafiący rozpoznać wczesne powikłania pooperacyjne, wpływa na bezpieczeństwo chorego. Pacjent spełniający kryteria wypisu z sali wybudzeń może być przekazany pod opiekę personelu pielęgniarskiego w oddziale zabiegowym.

Słowa kluczowe: pacjent, operacja, opieka pielęgniarska, znieczulenie

Abstract:

Nephrectomy is a procedure during which a kidney’s lesion is removed. Similarly to other surgical interventions, there is a risk of complications including both postsurgical as well as post anesthetic ones. The patient in an early post-surgical stage requires constant observation considering various areas vital to the recovery. A proper preparation prior to the procedure has a beneficial effect on the patient’s psyche and recovery. To maintain a professional care over the patient the nurse should have the knowledge of the nature of the procedure and anesthetics. The aim of the paper was to pinpoint the problems occurring during the preparation stage as well as the anesthetic process and during the early stages of postsurgical recovery. Proper treatment delivered by the nurses has a pivotal meaning in gaining patient’s trust and decreasing patient’s anxiety during the hospitalization. Professional nursing team on the post anesthetic ward that can identify early post-surgical complications has a influence on patient’s safety. The patient who qualifies to leave the recovery room may be transferred over to the nursing team in the surgical ward.

Key words: anesthetics, nurse, patient, surgery