Wpływ kinesiotapingu na proces wchłaniania wylewów podskórnych powstałych w wyniku cewnikowania żył obwodowych

The effect of kinesiotaping on the absorption of subcutaneous hemorrhages due to peripheral venous catheterization

Kinga Spyrka1 | Jakub Brela1 | Marek Kucharzewski2

1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kinga Spyrka
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,
tel.: (32) 7357433,
e-mail: ikingaxd@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4897-8000

Wpłynęło: 27.04.2022

Zaakceptowano: 12.05.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022012

Forum Leczenia Ran 2022;3(2):83–91

Streszczenie: Cewnikowanie żył obwodowych jest szeroko stosowaną procedurą inwazyjną, mającą zastosowanie zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Ze względu na swój z natury inwazyjny charakter, terapia dożylna (IV) wiąże się z wieloma potencjalnymi powikłaniami. Najczęstsze zdarzenia niepożądane związane z cewnikowaniem żył obwodowych to ból w miejscu założenia, zapalenie żył oraz krwiak, a do najbardziej niebezpiecznych należą: zakażenie krwi, zator powietrzny, uszkodzenie nerwów, nakłucie tętnicy, martwica skóry. W niniejszej pracy omówiono wpływ kinesiotapingu na proces redukcji krwiaków podskórnych, stanowiących miejscowe powikłanie terapii dożylnej.

Słowa kluczowe: kinesiotaping, krwiak, terapia dożylna

Abstract: Peripheral venous catheterization is a commonly used invasive procedure, with both outpatient and inpatient applications. Due to its invasive nature, intravenous (IV) therapy is associated with a number of potential complications. The most common adverse events related to the peripheral venous catheterization comprise pain at the puncture site, phlebitis and hematoma, and the most dangerous include sepsis, venous air embolism, nerve damage, arterial puncture, and skin necrosis. The presented paper addresses the effect of kinesiotaping on the process of reducing subcutaneous hematomas, i.e., a local complication of intravenous therapy.

Key words: hematoma, intravenous therapy, kinesiotaping