Wpływ pracy w dobie pandemii SARS-CoV-2 na wybrane aspekty funkcjonowania personelu pielęgniarskiego oddziałów intensywnej terapii – doniesienie wstępne

The impact of working in the SARS-CoV-2 pandemic era on the selected aspects of intensive care unit nursing staff performance – a preliminary report

Anna Michalik1, 2 | Paula Prawdzik3

ORCID*: 0000-0001-5914-3362 | 0000-0002-5146-7220

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
2 Szpital Śląski w Cieszynie
3 Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Anna Michalik
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała,
e-mail: a.michalik@ath.bielsko.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 16.08.2022

Zaakceptowano: 31.08.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2022004

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2022;8(1):1–7

Streszczenie: Wstęp COVID-19 spowodował poważne problemy zdrowotne populacji światowej, w tym zwiększone obciążenie zdrowia psychicznego i fizycznego personelu pielęgniarskiego. Cel Celem niniejszego badania było poznanie wpływu pracy w dobie pandemii SARS-CoV-2 na wybrane aspekty życia personelu pielęgniarskiego oddziałów intensywnej terapii. Materiał i metody Badania przeprowadzono w okresie od listopada 2021 r. do lutego 2022 r., przy użyciu Formularza Google. Badania zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietowania. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Wyniki U ponad połowy badanych stres zawodowy był zdecydowanie większy. Większość respondentów czuła lęk, zauważyła u siebie zaburzenia snu, zmniejszenie apetytu. Izolacji społecznej doświadczyło 45% badanych. Niechęć w stosunku do pracy odczuwało 73% osób. W miejscu pracy ankietowanych nie została zorganizowana pomoc psychologa. Większość badanych uważała, że konieczne jest wsparcie personelu medycznego w ramach radzenia sobie ze stresem. Wnioski Przeprowadzone badania wskazują, w jak bardzo dużym stopniu pandemia wpłynęła na życie personelu pielęgniarskiego oddziałów intensywnych terapii, który doświadczył wielu negatywnych emocji, problemów, pogorszenia się jakości snu, odżywiania, relacji z bliskimi osobami. Istnieje potrzeba wsparcia psychologicznego dla personelu pracującego w warunkach stresogennych, tj. pandemii.

Słowa kluczowe: intensywna terapia, pandemia, pielęgniarka, SARS-CoV-2

Abstract: Introduction COVID-19 has caused serious health problems worldwide, including an increased burden on the mental and physical health of the nursing staff. Aim The aim of the research was to explore the impact of work in the SARS-CoV-2 pandemic on the selected aspects of the lives of intensive care unit nursing staff. Material and methods The research was performed in the period between November 2021 and February 2022 using a Google Form. The research was conducted using the diagnostic survey, with the survey technique. The research tool was a questionnaire of the author’s own design. Results In more than half of the respondents, the occupational stress was significantly increased. Most of the participants felt anxious, noticed sleep disorders, decreased appetite. 45% of respondents experienced social isolation. Resentment towards the work was expressed by 73%. The help of a psychologist was not organized in the respondents’ workplace. The majority of the survey participants believed it was necessary to support the medical professionals in coping with stress. Conclusions The conducted research indicates the extent to which the pandemic has affected the lives of ICU nursing staff, who experienced a range of negative emotions, issues, deterioration in sleep quality, nutrition and relationships with loved ones. There is a need for psychological support for the personnel working under stressful conditions, such as a pandemic.

Key words: intensive care, nurse, pandemic, SARS-CoV-2