Wrażliwość klinicznych szczepów Klebsiella pneumoniae na antyseptyki stosowane w leczeniu ran

Sensitivity of nosocomial Klebsiella pneumoniae strains to antiseptics used in wound treatment

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Danuta Smutnicka

 Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Sląskich we Wrocławiu

Adam Junka Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50–368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 08.11.2011

Zaakceptowano: 09.12.2011

Forum Zakażeń 2011;2(4):121–127

Streszczenie: Pałeczki Klebsiella pneumoniae, ze względu na zdolność do wywoływania infekcji u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym, stosunkowo często izolowane są z infekcji ran przewlekłych. Jednym z filarów nowo powstałej strategii leczenia ran przewlekłych Biofilm Based Wound Care jest zastosowanie nowoczesnych antyseptyków do eradykacji drobnoustrojów. Mimo licznych prac konsensusowych, w naszym kraju wciąż często stosowane są przestarzałe i nieskuteczne antyseptyki. Celem niniejszej pracy było określenie minimalnych stężeń antyseptyków: dichlorowodorku oktenidyny (OCT), diglukonianu chlorheksydyny (CHX), powidonu jodu (PVP-jod), nadtlenku wodoru (H2O2) oraz mleczanu etakrydyny (Ethacridini lactas), zdolnych do zahamowania rozwoju pałeczek Klebsiella pneumoniae izolowanych z zakażeń ran. Najskuteczniejszym antyseptykiem, spośród badanych, okazała się być oktenidyna, natomiast mleczan etakrydyny okazał się nieskuteczny w badanym przedziale stężeń.

Słowa kluczowe: antyseptyka, biofilm, Biofilm Based Wound Care, Klebsiella pneumoniae, rany przewlekłe

Abstract: Klebsiella pneumoniae rods, bacause of ability to cause infection in immunocompressed patients are relatively frequently isolated from chronic wounds infections. Use of modern antiseptics to eradicate pathogens from the wound is one of the pillars of new concept of chronic wound treatment, called Biofilm Based Wound Care. However, obsolete and inefficient antiseptics are still in use in our country, despite number of consensus works concerning this issue. Aim of this work was to evaluate efficacy of various antiseptics, including octenidine dihydrochloride, chlorhexidine digucate, iodine povidone, peroxide and ethacridine lactate in eradication of Klebsiella pneumoniae strains isolated from wounds infections. Octenidine dihydrochloride was the most efficient antiseptic, whereas ethacridine lactate was completely ineffective in analysed range of concentrations.

Key words: antisepsis, biofilm, chronic wounds, Biofilm Based Wound Care, Klebsiella pneumoniae