Wrodzona przepuklina przeponowa u noworodka – opis przypadku

Congenital diaphragmatic hernia in newborn – a case report

Iwona Stoń-Grula

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a, 02- 091 Warszawa, Tel.: (22) 317 98 20, Fax: (22) 317 98 62

Wpłynęło: 17.06.2016

Zaakceptowano: 15.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016008

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(3):87–92

Streszczenie:

Wrodzona przepuklina przeponowa (CDH) jest ciężką wadą okresu noworodkowego, która – mimo postępu medycyny – w dalszym ciągu jest obarczona wysoką śmiertelnością. Rozwój diagnostyki prenatalnej wpływa na coraz lepsze możliwości korekty tej wady w okresie ciąży oraz zaplanowania porodu i jego przebiegu w jak najdogodniejszym czasie, a także na możliwość przeprowadzenia chirurgicznej korekty wady po ustabilizowaniu hemodynamicznym pacjenta. Celem niniejszej pracy było przedstawienie dwóch różnych sposobów postępowania i leczenia CDH rozpoznanej w życiu płodowym na podstawie dwóch opisów przypadków dzieci z wrodzoną przepukliną przeponową prawo- i lewostronną.

Słowa kluczowe: niewydolność oddechowo-krążeniowa, pacjent z wrodzoną przepukliną przeponową, wentylacja mechaniczna, zasady dobrej praktyki pielęgniarskiej

Abstract:

Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is a severe congenital defect in newborns, which is still affected with high mortality, despite advance of medicine. The development of prenatal diagnosing allows to plan correction of defect in pregnancy and to plan the time, mode of delivery and the possibility of surgical correction of defect after hemodynamic stabilization of the patient. The aim of this study is to describe the disease, diagnostic methods in the prenatal period and management after delivery, based on two cases of congenital diaphragmatic hernia: right- and left-sided.

Key words: mechanical ventilation, patients with congenital diaphragmatic hernia, principles of good nursing practice, renal failure, respiratory-circulatory failure