Wyniki odległe korekcji warg sromowych mniejszych przy użyciu techniki radiofrekwencji – badanie pilotażowe

Long-term outcomes of labia minora correction using radiofrequency – a pilot study

Dominika Kupny-Bujoczek1 | Marek Paul2 | Krzysztof Warchoł1 | Iwona Gabriel1

1 Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Klinika dr Paul w Bytomiu

Marek Paul
Klinika dr Paul,
ul. Reptowska 20, 41-923 Bytom,
e-mail: marek.adam.paul@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3474-9063

Wpłynęło: 20.07.2022

Zaakceptowano: 01.08.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022017

Forum Leczenia Ran 2022;3(3):99–103

Streszczenie: Wstęp Labioplastyka, czyli korekcja warg sromowych mniejszych, jest zabiegiem wykonywanym w przypadku zaburzeń anatomicznych warg sromowych mniejszych. Cel W niniejszym badaniu ocenie podlegał wpływ nieprawidłowości w budowie sromu na psychikę i samoakceptację przed i po zabiegu. Następnie analizowano ból podczas wykonywania codziennych czynności i dyskomfort w czasie kontaktów seksualnych występujący przed i po zabiegu. Materiał i metody Do badania włączono pacjentki operowane w latach 2013–2017 przez jednego chirurga-ginekologa (IG). Kryterium włączenia stanowiły: wykonanie u pacjentki izolowanego zabiegu korekcji warg sromowych mniejszych metodą radio frekwencji. Kryterium wyłączenia stanowiły pacjentki, u których wykonano zabiegi łączone, np. waginoplastyka i labioplastyka. Wyniki i wnioski Korekcję warg sromowych wykonywano przy użyciu monopolarnej diatermii radiochirurgicznej Surgitron S5 firmy Ellman (Cynosure, USA), po ustaleniu zakresu zabiegu z pacjentką i wyznaczeniu planu granic cięcia przed zabiegiem. Zabieg wykonywano w znieczuleniu ogólnym dożylnym. Dzięki lepszej edukacji kobiet na temat możliwości poprawy jakości życia po zabiegu oraz szerszemu dostępowi do specjalistów mogących pomóc w planowaniu operacji, labioplastyka stała się obecnie procedurą częstszą, a zdecydowanie jest główną procedurą z dziedziny ginekologii estetycznej.

Słowa kluczowe: ginekologia estetyczna, korekcja warg sromowych mniejszych, labioplastyka

Abstract: Introduction Labioplasty, or labia minora correction, is a procedure performed in the case of anatomical disorders in the labia minora. Aim This study aimed to assess the impact of vulval abnormalities on mental health and self-acceptance before and after surgery. Subsequently, pain during daily activities and discomfort during sexual intercourse experienced before and after surgery were analysed. Material and methods The study group involved patients undergoing surgery between 2013 and 2017 by one gynaecological surgeon (IG). The inclusion criterion comprised performing an isolated radiofrequency labia minora correction procedure in a female patient. The exclusion criterion consisted in patients who had a combined procedure performed, e.g. vaginoplasty and labioplasty. Results and conclusions A surgical correction of the labia minora was performed using monopolar radiosurgical diathermy with the Surgitron S5 by Ellman (Cynosure, USA), after establishing the extent of the procedure with the patient and planning incision boundaries prior to the surgery. The procedure was performed under general intravenous anaesthesia. Since women have become increasingly aware of the potential improvement in their quality of life following the procedure, as well as due to the wider access to specialists who can assist in planning the surgery, labiaplasty has now become more common, and currently constitutes a major procedure in cosmetic gynaecology.

Key words: aesthetic gynaecology, labia minora correction, labiaplasty