Zakażenia grzybicze w oddziałach zabiegowych – problemy diagnostyczno-terapeutyczne

Fungal infections in surgery wards – current diagnostic and therapeutic problems

Joanna Jursa-Kulesza

ORCID: 0000-0002-7646-3947

Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej, 
Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny,
Al. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin,
e-mail: asiaju@pum.edu.pl

Wpłynęło: 20.02.2021

Zaakceptowano: 10.03.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021001

Forum Zakażeń 2021;12(1):17–26

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono problem zakażeń o etiologii grzybiczej w oddziałach zabiegowych. Opisano czynniki ryzyka związane z rodzajem zabiegu i stanem odporności pacjenta oraz metody diagnostyczne z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w oddziale, a przede wszystkim z ich interpretacją. W artykule krótko scharakteryzowano strategie leczenia przeciwgrzybiczego, a także leki przeciwgrzybicze ze szczególnym podkreśleniem spektrum ich działania. Celem pracy było uświadomienie personelowi medycznemu pracującemu w oddziałach zabiegowych roli diagnostyki mikrobiologicznej/mikologicznej w szybkim diagnozowaniu inwazyjnej choroby grzybiczej, która zbyt późno rozpoznana i leczona jest obarczona wysoką śmiertelnością.

Słowa kluczowe: diagnostyka zakażeń grzybiczych, inwazyjne zakażenia grzybicze, leczenie grzybic

Abstract: This paper aims to highlight the importance of fungal infections in surgical units. Patient-related factors, such as pre- and post-surgical immune status, and surgery-related factors, particularly the type of surgical intervention and diagnostic tools used for diagnosis of invasive fungal infections (IFI), were described with regard to their application and the interpretation of results in hospital units. Antifungal treatment strategies were also briefly characterized, with special emphasis on antifungal agents and their spectra of activity. Mortality following IFI is primarily linked to delay in diagnosis, therefore, increased awareness among surgical staff about the role of microbiological and mycological diagnostics in early recognition of these infections allows for the initiation of an appropriate antifungal treatment and better patient outcomes.

Key words: diagnosis of fungal infections, invasive fungal infections, treatment of fungal infections