Zakażenia miejsca operowanego w chirurgii kręgosłupa – nadzór, czynnik ryzyka, profilaktyka antybiotykowa

Infections of the surgical site in spinal surgery – supervision, risk factors and prevention

Małgorzata Kołpa1 | Marta Wałaszek1 | Andrzej Maciejczak2

ORCID*: 0000-0001-6712-0726 | 0000-0002-3889-6768 | 0000-0002-8595-596X

1 Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
2 Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Marta Wałaszek Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Tel.: 14 631 53 21, e-mail: mz.walaszek@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 31.10.2018

Zaakceptowano: 22.11.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018054

Forum Zakażeń 2018;9(6):361–368

Streszczenie:

Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) występują po operacjach chirurgicznych i rozwijają się w miejscu nacięcia (zakażenia powierzchowne, w linii cięcia) lub w głębokich tkankach w miejscu operacji (zakażenia głębokie, w linii cięcia) albo dotyczą miejsca innego anatomicznie niż miejsce objęte manipulacją w trakcie zabiegu operacyjnego (zakażenia narządu/przestrzeni). W chirurgii kręgosłupa zapadalność na ZMO wynosi od 1 do 25% (w zależności od typu operacji). Zakażenia te wiążą się z wydłużeniem leczenia, cierpieniem pacjenta i większymi kosztami terapii. Rodzaj prowadzonego nadzoru nad ZMO i forma analizy danych mogą mieć znaczenie dla prawidłowego wnioskowania oraz budowania programów profilaktycznych. Ocenia się, że nadzór oparty na wskaźnikach epidemiologicznych jest najefektywniejszy w zwalczaniu ZMO. Znajomość czynników ryzyka leżących zarówno po stronie pacjenta, jak i wynikających z istoty procedury medycznej oraz możliwość ich modyfikacji mogą wpływać na występowanie zakażenia miejsca operowanego. Celem pracy był opis zasad nadzoru, ocena czynników ryzyka i profilaktyki antybiotykowej ZMO w chirurgii kręgosłupa.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, fuzje kręgosłupa, laminektomia, neurochirurgia, profilaktyka antybiotykowa, zakażenie miejsca operowanego

Abstract:

Surgical site infections (SSI) occur after surgery and develop at the incision site or deep tissues at the surgical site. Spine surgery occurs at a frequency of 1 to 25% (depending on the type of surgery). Despite the use of numerous preventive measures, SSI continues to be a significant clinical problem, is associated with prolonged treatment, patient suffering and higher costs of treatment. The type of supervision over SSI and the form of data analysis may be important for the correct application and building of prevention programs. It is determined that surveillance based on epidemiological indicators is most effective when combating SSI. Knowledge of risk factors both on behalf the patient as well as resulting from the essence of the medical procedure and its modification, may affect the occurrence of SSI. The purpose of this work was to describe the principles of supervision and to assess the risk factors and antibiotic prophylaxis of surgical site infections in spinal surgery.

Key words: antimicrobial prophylaxis, laminectomy, neurosurgery, risk factors, spinal fusion, surgical site infection