Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego zdiagnozowane w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Sosnowcu

Central nervous system infections diagnosed at the voivodeship specialist hospital in Sosnowiec

Grzegorz Ziółkowski1 | Iwona Pawłowska2 | Jolanta Grabowska-Markowska3

1 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
2 Zakład Mikrobiologii Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary – Centrum Urazowe w Sosnowcu
3 Społeczne Towarzystwo Hospicjum „Cordis” w Mysłowicach

Grzegorz Ziółkowski Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec, Tel.: 32 291 10 19, Fax: 32 263 40 13 wew. 219, e-mail: nc3@wp.pl

Wpłynęło: 14.05.2018

Zaakceptowano: 01.06.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018020

Forum Zakażeń 2018;9(3):123–127

Streszczenie:

Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w tym zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia człowieka. Czynnikami etiologicznymi infekcji mogą być: bakterie, pasożyty, wirusy, grzyby i priony, jednakże ze względu na częstość występowania i ciężkość przebiegu najpoważniejszym problemem klinicznym są zakażenia bakteryjne. Zastosowanie skutecznej terapii przeciwbakteryjnej ma decydujący wpływ na rokowanie pacjenta, dlatego niezbędna jest szybka i precyzyjna diagnostyka krytycznych badań mikrobiologicznych – takich jak krew i płyn mózgowo-rdzeniowy – już na etapie szpitalnego oddziału ratunkowego. Według statystyk prowadzonych przez KOROUN najczęstszymi patogenami, które mogą doprowadzić do rozwinięcia się zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, są: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes i Haemophilus influenzae. Rzadziej obserwuje się infekcje wywołane przez Staphylococcus spp. lub Enterococcus spp. U noworodków i niemowląt może dochodzić do inwazyjnych zakażeń powodowanych głównie przez Streptococcus agalactiae, Escherichia coli i Listeria monocytogenes. Śmiertelność w takich przypadkach przekracza 50%. W badaniach własnych wykazano różnicę w częstości występowania infekcji o etiologii gronkowcowej względem wartości średniej. Celem pracy była retrospektywna analiza występowania zakażeń ośrodkowego układu nerwowego oraz mechanizmów oporności wybranych czynników etiologicznych u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w latach 2014–2016.

Słowa kluczowe: ośrodkowy układ nerwowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, zakażenie

Abstract:

Central nervous system infections pose a potential risk to human health. These are caused by parasites, viruses, fungi, prions, however most often by bacteria. Antibacterial therapy may have a crucial impact on the patient’s condition, therefore prompt diagnostics are absolutely necessary. Statistically, the most frequent pathogens causing central nervous system infections are: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes and Haemophilus influenzae, rarely Staphylococcus spp. and Enterococcus spp. In our case we demonstrate a distinct difference between outcome and prognostic bacterial meningitis factors. The aim of this study was to investigate the prevalence and susceptibility of selected pathogens isolated from cerebrospinal fluid specimens collected from patients hospitalized at the St. Barbara’s Voivodeship Specialist Hospital N°5 in Sosnowiec from 2014 to 2016.

Key words: central nervous system, cerebrospinal fluid, infection