Zasady dobrej praktyki: strategia pielęgnowania pacjenta dorosłego z założonym krótkoterminowym centralnym cewnikiem naczyniowym. Zalecenia postępowania

Good clinical practice: nursing strategy for the management of short-term central venous catheter in adults. Recommendations of care

Małgorzata Jadczak1, 2 | Anna Zdun1, 3 | Paweł Witt1, 2, 4
w imieniu Grupy Roboczej ds. praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO

1 Grupa Robocza ds. Praktyki, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2 Warszawski Szpital dla Dzieci
3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
4 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

DOI:10.15374/PwAiIO20015013

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(2):55–68

Streszczenie:

Pielęgnowanie centralnych cewników naczyniowych (CVC) pozostawia nadal wiele wątpliwości w kwestii doboru odpowiedniej strategii oraz zasad prawidłowego postępowania. Cewniki centralne są coraz szerzej używane i przestały być zarezerwowane tylko dla oddziałów intensywnej terapii. Dlatego ważnym aspektem jest ujednolicenie kluczowych elementów prawidłowego postępowania podczas pielęgnacji cewników. Obecnie brak jest wytycznych dotyczących profilaktyki zakażeń związanych z cewnikiem, zwłaszcza w obszarze pielęgnowania. Istotne kryteria zawarte są w obowiązujących rekomendacjach Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz w „Strategii Zapobiegania Lekooporności w Oddziałach Intensywnej Terapii”, dokumencie opublikowanym przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków (2011–2015). Niniejsze opracowanie zawiera zalecenia mające na celu uporządkowanie dotychczasowych danych oraz wskazanie zasad dobrej praktyki w działaniach pielęgniarskich ukierunkowanych na zapobieganie zakażeniom związanych z cewnikiem.

Słowa kluczowe: centralny cewnik naczyniowy, obszary pielęgnowania, zakażenia odcewnikowe, zasady dobrej praktyki

Abstract:

Central Venous Catheter (CVC) care is a topic with many unsolved issues and challenging protocols. Used exclusively in Intensive Care in the past, central venous access is now widely used for a number of other indications. It is vital that the crucial parts of the way we handle the care of CVC is unified. The guidelines on prevention of catheter-related infection and pertaining to the care of CVC’s are lacking. Important criteria are enclosed in current CDC (Center for Disease Control and Prevention) recommendation, as well as the “Strategy to limit the drug resistance in Intensive Care Units” within the National Program of Antibiotic Protection 2011–2015. This paper contains recommendations that summarize the available data and point to good nursing practice in preventing catheter-related infections.

Key words: catheter-related infection, central venous catheter, good clinical practice, nursing