Zastosowanie Dalbawancyny (Xydalba™) w leczeniu martwiczego zapalenia powięzi – opis przypadku

Dalbavancin (Xydalba™) use in treatment of necrotizing fasciitis – a case report

Wojciech Cierach | Honorata Stadnik | Marek Karczewski

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Marek Karczewski 
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań,  e-mail: drkarczewski@gmail.com

Wpłynęło: 05.10.2017

Zaakceptowano: 27.10.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017056

Forum Zakażeń 2017;8(5):401–404

Streszczenie:

Martwicze zapalenie powięzi jest rzadko występującym zakażeniem podskórnej tkanki łącznej, które szerzy się wzdłuż powięzi, powodując rozległą martwicę tkanek miękkich. Obarczone jest 25–35% śmiertelnością, która jest wprost proporcjonalna do czasu podjęcia interwencji medycznej.

SŁOWA KLUCZOWE: dalbawancyna, martwicze zapalenie powięzi, wstrząs septyczny

Abstract:

Necrotizing fasciitis is a rare subcutaneous tissue infection that spreads along the fascia causing extensive necrosis of the soft tissues. There is a 25–35% mortality rate that is directly proportional to the time of medical intervention.

KEY WORDS: dalbavancin, necrotizing fasciitis, septic shock