Zastosowanie fizykalnych metod terapeutycznych i maści własnej receptury w gojeniu rany jamy ustnej – opis przypadku

The use of physical therapeutic methods and own recipe ointment in wound healing in oral cavity – a case report

Danuta Lietz-Kijak1, 2 | Paulina Strzelecka2, 3 | Elżbieta Kubala 2,3 | Zbigniew Hamerlak4 | Marek Kucharzewski5

1 Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3 Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4 Gabinet Stomatologiczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
5 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- -Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Danuta Lietz-Kijak Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Tel.: (91) 466 16 73

Wpłynęło: 10.05.2016

Zaakceptowano: 16.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016008

Leczenie Ran 2016;13(2):71–76

Streszczenie: W przebiegu leczenia endodontycznego płukanie kanałów korzeniowych stanowi bardzo istotną i nieodłączną procedurę postępowania. Najczęściej stosowany w tym celu jest podchloryn sodu, dostępny na rynku w rożnych stężeniach – od 0,5% do 5,25%. Powikłania pod postacią przepchnięcia podchlorynu – pomimo częstego używania tego antyseptyku – zdarzają się rzadko. Mają jednak niekiedy poważne następstwa, z utratą leczonego zęba włącznie. Bezpośrednio po przedostaniu się podchlorynu poza wierzchołek pacjenci zgłaszają silny, piekący ból. Pojawiają się także następujące objawy: obrzęk okolicznych tkanek, wysięk krwawy, owrzodzenie, martwica, dodatkowo może uformować się ropień. Do Katedry i Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zgłosił się pacjent (63 lata) w celu rehabilitacji zmiany martwiczej, usytuowanej w dnie przedsionka jamy ustnej, powstałej w przebiegu leczenia endodontycznego zęba przedtrzonowego w żuchwie po stronie lewej. Zabiegi fizykoterapii przeprowadzono z zastosowaniem generatorów ozonu w podaży dotykowej i gazowej aparatami Ozony- TronR i Ozotop. W celu uzupełnienia terapii fizykalnej wprowadzono zabiegi magnetostymulacji z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego, generowanego ze sterownika systemu Viofor JPS. Dodatkowo wykonywano zabiegi magnetoledoterapii, stosując aplikator świetlny mieszany, emitujący promień czerwony (630 nm) i podczerwony (855 nm) skorelowany z polem elektromagnetycznym. Pacjentowi polecono rownież stosowanie miejscowo maści własnej receptury, w skład ktorej wchodziły: SolcoserylR, AlantanR, DexadentR, Metronidazol i Panthenol. Po trzech tygodniach aplikacji fizykalnych zaobserwowano brak nacieku zapalnego i zmian martwiczych w przedsionku jamy ustnej. Pozostała jedynie blizna i zagłębienia po zaistniałym powikłaniu w przebiegu leczenia endodontycznego.

Słowa kluczowe: magnetoledoterapia, magnetostymulacja, ozonoterapia, powikłanie endodontyczne

Abstract: In the course of endodontic treatment rinsing the root canal system is a very important and integral part of the procedure. Most commonly used sodium hypochlorite, is commercially available in various concentrations – from 0.5% to 5.25%. Complications despite such frequent use of hypochlorite are rare. They have, however, sometimes dramatic consequences, including the loss of treated tooth. Immediately after ingress of hypochlorite beyond apex patients report severe, burning pain. Appears swelling of the surrounding tissue, bloody exudation, ulceration, necrosis, and abscesses can form. To the Department of Propaedeutics and Dental Physicodiagnostics Pomeranian Medical University in Szczecin patient reported, aged 63, to rehabilitate necrotic changes, situated in the bottom of the oral cavity vestibule, which was formed in the course of endodontic treatment of premolar in the left side of mandible. Physiotherapy treatments were carried out using the ozone generator in the gas and touch supply, OzonytronR and Ozotop. Magnetostimulation procedures with the use of electromagnetic field generated from the Viofor JPS System controller, were introduced in parallel in order to complete physical therapy. Additionally magnetoledotherapy procedures were performed, using the mixed light applicator, emitting a red (630 nm) and infrared (855 nm) beam, correlated with the electromagnetic field. The patient was instructed to apply topical our own recipe ointments, which includes: SolcoserylR, AlantanR, DexadentR, Metronidazole and Panthenol. After three weeks of physical application lack of inflammatory and necrotic lesions in the oral cavity vestibule was observed. Only scar remained and depressions after ensuing complication in the course of endodontic treatment.

Key words: endodontic complications, led therapy, magnetic stimulation, ozone therapy