Zastosowanie formy dożylnej amoksycyliny z kwasem klawulanowym w dawce 2000 mg + 200 mg

Intravenous administration of amoxicillin/clavulanic acid at a dose of 2000 mg + 200 mg

Kinga Bondarczuk

Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 13a, 15-269 Białystok, e-mail: kinga.bondarczuk@umb.edu.pl
ORCID: 0000-0002-9488-1480

Wpłynęło: 20.02.2020

Zaakceptowano: 11.03.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020003

Forum Zakażeń 2020;11(2):89–95

Streszczenie: Amoksycylina z kwasem klawulanowym jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, często stosowanym w europejskich szpitalach. Ten złożony preparat zawiera dwa leki. Amoksycylina – β-laktam, półsyntetyczna penicylina – wykazuje aktywność względem bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, ale jest wrażliwa na unieczynnianie przez β-laktamazy. Kwas klawulanowy inhibuje β-laktamazy, jednocześnie chroniąc amoksycylinę przed inaktywacją. Dodanie kwasu klawulanowego do amoksycyliny rozszerzyło spektrum działania antybiotyku, ale zwiększyło również ryzyko działań niepożądanych. Skuteczność działania amoksycyliny zależy od czasu jej występowania powyżej minimalnego stężenia hamującego w formie niezwiązanej w surowicy. Istnieją szczególne przypadki, w których podaje się wysoką dawkę dożylnej amoksycyliny z niższą proporcją kwasu klawulanowego, aby zmaksymalizować terapeutyczny efekt antybiotyku i ograniczyć działania niepożądane samego inhibitora. Celem niniejszego opracowania jest podsumowanie takich wyjątkowych sytuacji, wśród których można wymienić: profilaktykę okołooperacyjną, pozaszpitalne zapalenie płuc wywołane przez beztlenowce, szpitalne zapalanie płuc u krytycznie chorych pacjentów ze zwiększonym klirensem kreatyniny oraz zakażenia wewnątrzbrzuszne.

Słowa kluczowe: amoksycylina, kwas klawulanowy, pozaszpitalne zapalenie płuc, profilaktyka okołooperacyjna

Abstract: Amoxicillin/clavulanic acid is a broad spectrum antibiotic frequently used in European hospitals. This antimicrobial is a combination of two different drugs. Amoxicillin is a semisynthetic penicillin active against both Gram-positive and Gram-negative pathogens but susceptible to β-lactamase inactivation. Clavulanic acid inhibits the β-lactamases simultaneously protecting amoxicillin against the inactivation. The addition of the clavulanic acid broadened the spectrum of the drug activity, but it also increased the risk of adverse effects. The antimicrobial effectiveness of the antibiotic relies on the time above the minimal inhibitory concentration of its unbound serum concentration. There are some special cases when high doses of intravenous amoxicillin with reduced clavulanic acid ratio are administered to maximise therapeutic effect and reduce the side effects of the treatment. This paper aims to summarise these exceptions including prophylaxis in surgery, community-acquired anaerobic lung infections, hospital or ventilator-acquired pneumonia in crtitically ill patients with augmented renal clearance, intra-abdominal infections.

Key words: amoxicillin, clavulanic acid, community-acquired pneumonia, prophylaxis