Zastosowanie komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w medycynie – najnowsze trendy

Medical applications of adipose-derived stem cells – the latest trends

Agnieszka Brzezicka1 | Karolina Kondej1 | Agata Błażyńska-Spychalska1 | Piotr Spychalski2 | Jerzy Jankau1 | Michał Pikuła3

ORCID*: 0000-0001-8736-295X | 0000-0003-3234-2374 | 0000-0002-1163-6018 | 0000-0001-7111-4660 | 0000-0002-2064-7616 | 0000-0001-7751-9781

1 Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Zakładu Embriologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Agnieszka Brzezicka Klinika Chirurgii Plastycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, Tel.: 58 349 30 40, e-mail: abrzezicka88@gumed.edu.pl

* według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.12.2018

Zaakceptowano: 30.12.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018016

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(3):79–85

Streszczenie: Komórki macierzyste tkanki tłuszczowej (ASCs) znajdują w ostatnim czasie szerokie spektrum zastosowań w medycynie regeneracyjnej. Ludzka tkanka tłuszczowa jest bogatym i łatwo dostępnym źródłem komórek macierzystych pochodzenia mezodermalnego. W niniejszym artykule – w oparciu o aktualny stan wiedzy – przedstawiono zastosowanie komórek macierzystych w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Terapia komórkami macierzystymi wydaje się mieć olbrzymi potencjał i w skali ogólnoświatowej jest coraz powszechniej stosowana. Obecnie, choć wyniki są bardzo obiecujące, interwencje biologiczne mają charakter eksperymentalny, a krótka obserwacja w większości badań kwestionuje trwałość zabiegów. Dowody nie są wystarczająco silne i wymagają dalszych rygorystycznych, randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, umożliwiających późniejsze przeprowadzenie metaanaliz.

Słowa kluczowe: chirurgia plastyczna, chirurgia rekonstrukcyjna, inżynieria tkankowa, komórki macierzyste tkanki tłuszczowej, medycyna regeneracyjna

Abstract: Adipose-derived stem cells (ASCs) are recently widely used in regenerative medicine. Human adipose tissue is a rich and easily available source of mesenchymal stem cells. Based on the current state of knowledge, this article presents the broad applications of stem cells in medicine, especially their use in plastic, reconstructive and aesthetic surgery. The use of stem cell therapy is becoming more and more common, and the therapy itself seems to have an enormous clinical potential. Currently, although the results are very promising, biological interventions are experimental and a short observation time in most studies questions the long-term effectiveness of the treatments. Evidence is not strong enough and requires further rigorous, randomized, controlled clinical trials to enable subsequent meta-analyzes.

Key words: adipose-derived stem cells, plastic surgery, regenerative medicine, reconstructive surgery, tissue engineering