Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w oparzeniowej ranie mozaikowej stopnia IIa/IIb u dziecka – opis przypadku

The use of specialty dressings in mixed deep burn wound in a child – case study

Joanna Jutkiewicz-Sypniewska | Marta Januszowiec

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med.J. Bogdanowicza – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Joanna Jutkiewicz-Sypniewska
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa,
e-mail: joasiajut@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4358-0848

Wpłynęło: 01.08.2021

Zaakceptowano: 12.08.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021016

Forum Leczenia Ran 2021;2(3):129–134

Streszczenie: Oparzenie jest jednym z najbardziej powszechnych i zarazem wyniszczających doświadczeń traumatycznych. Jest to zdarzenie często stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie w grupie dzieci do 2. roku życia. Jednym z powikłań mogących wystąpić w trakcie leczenia rany oparzeniowej jest jej zakażenie. Następstwem oparzenia są blizny, często powodujące deformacje lub niezadowalający efekt estetyczny. Właściwe schłodzenie rany oparzeniowej przed uzyskaniem profesjonalnej pomocy ma duży wpływ na całokształt procesu leczenia, wraz z jego efektem końcowym. Ogromne znaczenie ma również zastosowanie odpowiedniego postępowania miejscowego, zależnego od oceny rany oparzeniowej. Szybkie wyleczenie rany ma pozytywny wpływ na efekt kosmetyczny nowo formującej się tkanki. W niniejszej pracy zaprezentowano postępowanie miejscowe zastosowane u 17-miesięcznego pacjenta z raną oparzeniową II stopnia. Wykorzystane w terapii miejscowej opatrunki UrgoClean® Ag i UrgoTul® Ag/Silver doprowadziły do wyleczenia ran w ciągu 7 dni, pozwalając na uniknięcie przykrych powikłań oraz powrót do sprawności, umożliwiający dalszy rozwój dziecka.

Słowa kluczowe: oparzenie, rana oparzeniowa, leczenie ran

Abstract: Burns are one of the most common and devastating traumatic experiences for humans. It is an event that often constitutes a threat to health and life, especially among children under two years of age. One of the complications that may arise during the treatment of a burn wound may be its infection. Another problem faced by patients after burns are scars that often cause deformation or an unsatisfactory aesthetic effect. Proper cooling of a burn wound prior to professional treatment has a large impact on the overall treatment process along with its final effect. Appropriate local treatment, depending on the evaluation of the burn wound, is also of great importance in management. Quick wound healing definitely has a positive effect on the cosmetic effect of the newly formed tissue. In the instant case, the local management of a 17-month-old child with a second degree burn wound is presented. The dressings used in local management, UrgoClean® Ag and UrgoTul® Ag/Silver, facilitated wound healing within seven days, avoiding unpleasant complications and permitting a return to physicial ability enabling the child’s further development.

Key words: burn, burn wound, wound treatment