Zastosowanie opatrunku podciśnieniowego w leczeniu rany po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. Opis przypadku

The use of a vacuum dressing in the treatment of wounds following coronary bypass surgery– a case report

Sabina Dyszy1 | Martyna Kluszczyńska2

ORCID*: 0000-0003-1090-9456 | 0000-0002-8216-7490

1 Katedra i Zakład Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Sabina Dyszy
Katedra i Zakład Psychologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice, e-mail: sabina-dyszy@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.02.2019

Zaakceptowano: 18.04.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2019010

Leczenie Ran 2019;16(1):1–7

Streszczenie: Jednym z najpoważniejszych powikłań po zabiegu operacyjnym jest zakażenie rany i związany z tym przedłużony okres hospitalizacji. Wielomiesięczne leczenie często nie przynosi pożądanych efektów, a nadmierne obciążanie pacjenta długotrwałą rekonwalescencją jest przyczyną pogorszenia się jego stanu ogólnego. Infekcje rany po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego występują u 1–2% chorych operowanych. Zgodnie z informacjami Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych w Polsce w 2016 roku zoperowano około 12 tysięcy pacjentów, z czego około 240 osób stanowili chorzy z raną trudno gojącą się. Opatrunki podciśnieniowe stosowane w przypadku infekcji rany po sternotomii mają wpływ na poprawę wyników leczenia oraz skrócenie czasu hospitalizacji. Zastosowanie terapii podciśnieniowej poprawia przepływ krwi krążącej w ranie, usuwa tkanki martwicze, hamuje wzrost bakterii oraz wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod leczenia ran zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzięki przenośnemu systemowi wytwarzania podciśnienia pacjenci mogą przebywać w warunkach ambulatoryjnych pod kontrolą poradni kardiochirurgicznej, co również może mieć wpływ na poprawę ich stanu ogólnego.

Słowa kluczowe: leczenie ran, opatrunek podciśnieniowy, pomostowanie aortalno-wieńcowe,
rana zakażona

Abstract: One of the most serious complications following surgery is surgical wound infection which results in extended hospitalization. Treatment lasting months often proves to be ineffective and an extended convalescence period results in deterioration of the patient’s general condition. Wound infections after coronary artery bypass surgery account for 1–2% of all patients undergoing surgery. According to the 2016 National Survey of Cardiac Surgery, the number of surgical patients in Poland amounted to approximately 12,000 with approximately 240 of these patients suffering from chronic wounds. Vacuum dressings used in cases of post-sternotomy wound infection have a significant impact on improving the treatment results and shortening hospitalization time. Application of the system improves blood flow circulation in the wound, removes necrotic tissue, inhibits bacterial growth and supports the formation of granulation tissue. It is one of the most modern methods of wound healing known in Poland and in the world. Thanks to the portable vacuum system, patients can remain in an outpatient setting under the supervision of a cardiac surgery clinic, which can also have an impact on improving the general condition of the patient.

Key words: coronary-artery bypass grafting, infected wound, vacuum dressing, wound healing