Zastosowanie płata z sieci większej w chirurgii rekonstrukcyjnej – doświadczenia własne

Omental flap in reconstructive surgery – own experience

Michał Charytonowicz1, 2 | Daria Charytonowicz3 | Jerzy Strużyna1 | Ryszard J. Mądry1 | Maciej Kuczyński1 | Sergey Antonov1 | Magdalena Bugaj1 | Tomasz Korzeniowski1

1 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
2 Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej Szpitala im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
3 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Michał Charytonowicz Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Tel.: (81) 752 65 38, Fax: (81) 752 65 39

Wpłynęło: 20.12.2013

Zaakceptowano: 10.02.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014012

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):79–83

Streszczenie: Wstęp Ubytki tkanek z towarzyszącą infekcją oraz martwicą kości stanowią duży problem terapeutyczny. Powstają najczęściej w wyniku urazu lub czynnika jatrogennego. Próby leczenia podejmowane w niewykwalifikowanych ośrodkach, najczęściej nieskuteczne, jedynie opóźniają przekazanie pacjenta do ośrodka referencyjnego, tym samym sprawiając, iż dalsze leczenie staje się niezwykle trudne. Cel pracy Przedstawienie zastosowania płata z sieci większej w chirurgii rekonstrukcyjnej na przykładzie chorych operowanych we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. Materiał i metody W latach 2011–2013 w ośrodku operowano siedmiu pacjentów z rozległymi pourazowymi lub jatrogennymi ubytkami tkanek z towarzyszącą infekcją oraz martwicą kości. W badanej grupie poddano ocenie wyniki leczenia chirurgicznego. Wyniki U wszystkich operowanych pacjentów uzyskano dobre wyniki leczenia. W jednym przypadku wystąpiło powikłanie w postaci częściowej brzeżnej martwicy płata, co nie wpłynęło na ostateczny efekt terapii. Wnioski Ubytki tkanek z towarzyszącą infekcją oraz martwicą kości stanowią duży problem terapeutyczny. Zastosowanie płata z sieci większej w rekonstrukcji pourazowych ubytków tkanek jest skuteczną metodą terapeutyczną.

Słowa kluczowe: martwica kości, płat z sieci większej, pourazowe ubytki tkanek, rekonstrukcja, uszypułowany płat sieciowy, wolny płat sieciowy

Abstract: Introduction Chronic wounds with accompanying tissue loss and bone necrosis are a big therapeutical challenge. They are usually caused by trauma or iatrogenic factor. Treatment in non-qualified hospitals is usually unsuccessful and only delays the specialized treatment, which makes following patient care extremely difficult. Aim This article presents reconstructive methods based on pedicle or free omental flap. All patients presented in this paper were treated in Eastern Poland Burn Treatment and Reconstructive Center, Leczna, Poland. Material and methods In 2011–2013 7 patients were treated in Eastern Poland Burn Treatment and Reconstructive Center. The surgical treatment results were evaluated based on this focus group. Results It was noticed positive results in all 7 cases. Single case presented partial free flap necrosis which had no influence on final results. Conclusions Chronic wounds with accompanying tissue loss and bone necrosis are a big therapeutical challenge. Reconstructive methods based on pedicle or free omental flap are an effective treatment.

Key words: bone necrosis, free omental flap, omental flap, pedicle omental flap, post-traumatic tissue loss, reconstruction