Zastosowanie probiotyków w leczeniu ran przewlekłych

The use of probiotics in the treatment of chronic wounds

Mateusz Prusisz | Jakub Włodarczyk | Kasper Maryńczak | Jakub Krystian | Marcin Włodarczyk | Łukasz Dziki

ORCID*: 0000-0001-6041-0835 | 0000-0003-2010-5136 | 0000-0001-9345-6186 | 0000-0002-6769-4305 | 0000-0001-9118-4623 | 0000-0002-0390-0827

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Marcin Włodarczyk
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wydział Lekarski,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
e-mail: marcin.wlodarczyk@umed.lodz.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 23.03.2022

Zaakceptowano: 07.04.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022009

Forum Leczenia Ran 2022;3(2):61–65

Streszczenie: Na podstawie analizowanych badań epidemiologicznych aktualnie obserwuje się wzrastający trend częstości występowania ran trudno gojących się w społeczeństwie. W krajach uprzemysłowionych występowanie ran przewlekłych dotyczy około 1–1,5% ludności, natomiast wraz ze starzeniem się społeczeństwa obserwuje się tendencję wzrostową ich występowania (wśród osób po 60. roku życia problem ten dotyczyć będzie już 3% populacji). Celem poniższej pracy jest szczegółowa analiza aktualnie dostępnych badań dotyczących zastosowania probiotyków w leczeniu ran przewlekłych. Najczęściej spotykanymi w literaturze probiotykami stosowanymi u pacjentów z ranami trudno gojącymi się były szczepy Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium bifidum i Lactobacillus rhamnosus. Wspomaganie gojenia następowało poprzez ograniczenie kompetycyjnego rozrostu patologicznej flory w ranie, immunomodulację, stymulowanie migracji makrofagów, ograniczenie wydzielania cytokin zapalnych, wiązanie toksycznych metabolitów wytwarzanych przez florę patologiczną oraz działanie na komórki dendrytyczne. Ponadto zaobserwowano, że probiotyki wykazują działanie zwiększające wrażliwość tkanek na insulinę, zmniejszające glikemię na czczo, poziom hemoglobiny glikowanej oraz cholesterolu, działając na czynniki powstawania ran przewlekłych, jakimi są cukrzyca oraz miażdżyca naczyń.

Słowa kluczowe: leczenie ran, probiotyki, szczepy probiotyczne

Abstract: On the basis of the analyzed epidemiological studies, a general, increasing trend in the prevalence of chronic wounds has been observed. In industrialized countries, the chronic wounds affect about 1–1.5% of the population, whereas with the aging of the population, an increasing tendency in their incidence is evident (among individuals over 60 years of age, this problem affects as much as 3% of the population). The aim of this study is to present a detailed analysis of the research available to date regarding the use of probiotics in chronic wounds treatment. According to the literature, the most common probiotics used in patients with chronic wounds were Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium bifidum and Lactobacillus rhamnosus strains. The factors promoting healing comprised a reduction in the competitive proliferation of pathological flora in the wound, immunomodulation, stimulating macrophage migration, a decreased secretion of inflammatory cytokines, binding toxic metabolites produced by the pathological flora, as well as acting on dendritic cells. In addition, probiotics were found to have an effect on increasing tissue insulin sensitivity, reducing fasting glycemia, glycosylated hemoglobin and cholesterol levels by means of affecting the factors associated with chronic wound formation, such as diabetes and atherosclerosis.

Key words: probiotics, probiotic strains, wound care