Zastosowanie systemu do terapii podciśnieniowej w ropniu pachwiny oraz wargi sromowej. Opis przypadku

Use of negative pressure wound therapy in the treatment of inguinal and labium majus abscess. A case report

Marta Wierszyłłowska1 | Agnieszka Ławnicka2 | Aleksandra Łożyńska-Nelke1 | Jakub Nowakowski2–4 | Monika Lisiecka 5 | Jerzy Sikorski3, 4

ORCID*: 0000-0003-3452-3590 | 0000-0001-9406-7473 | 0000-0002-0050-3842 | 0000-0002-3486-4435 | 0000-0002-5448-1263 | 0000-0002-5285-0678

1 Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
3 Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
4 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
5 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Agnieszka Ławnicka Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, e-mail: agnese2@vp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 15.03.2019

Zaakceptowano: 20.04.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2019006

Leczenie Ran 2019;16(1):27–30

Streszczenie: Nowoczesne metody leczenia, do których można zaliczyć system do terapii podciśnieniowej (VAC), zdecydowanie poprawiły rokowania pacjentów z ranami trudnymi i powikłanymi. Pozwalają one na stałe oczyszczanie rany i znacznie przyspieszają proces gojenia. Stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod leczenia u chorych z ranami będącymi przedmiotem zainteresowania zarówno ginekologów, jak i chirurgów. W pracy przedstawiono opis przypadku 67-letniej pacjentki z ropniem pachwiny i wargi sromowej. U kobiety konieczna była ewakuacja ropnia, włączenie antybiotykoterapii oraz zastosowanie systemu VAC i kolejnych jego wymian aż do uzyskania prawidłowego procesu ziarninowania oraz zmniejszenia nacieku zapalnego. Dzięki zastosowaniu opatrunku podciśnieniowego w połączeniu z leczeniem farmakologicznym udało się oczyścić powikłaną ranę krocza i doprowadzić do jej zamknięcia, uzyskując pełne wygojenie.

Słowa kluczowe: leczenie ran, powikłane rany, ropień pachwiny, ropień sromu, terapia podciśnieniowa, zakażenia w ginekologii

Abstract: Modern methods of treatment, which include the VAC therapy system, definitely improved the prognosis of patients suffering from complicated wounds. They allow permanent cleansing of the wound and greatly accelerate the healing process. They are a good alternative to traditional therapies for patients with wounds that are of interest to gynecologists and surgeons, as in the presented 67-year-old female patient with inguinal and labium majus abscess. The woman required evacuation of the abscess, antibiotic therapy and the use of the VAC system and its subsequent replacements until a proper granulation process and a reduction of inflammatory infiltration were obtained. Due to the use of the vacuum dressing in combination with pharmacological treatment, the wound was successfully cleaned and closed, resulting in full healing.

Key words: complicated wounds, gynecological infections, inguinal abscess, labium majus abscess, vacuum therapy, wound healing