Zawleczony szczep Escherichia coli posiadający gen NDM związany z pobytem w szpitalu w Indiach – opis przypadku

Dragged Escherichia coli strain having the NDM gene associated with a stay in a hospital in India – a case report

Grzegorz Ziółkowski1 | Iwona Pawłowska2 | Natalia Szpunar2

1 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Grzegorz Ziółkowski Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec, Tel.: (32) 291 10 19, Fax: (32) 263 40 13 wew. 219

Wpłynęło: 28.07.2015

Zaakceptowano: 10.08.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015039

Forum Zakażeń 2015;6(4):275–281

Streszczenie: Karbapenemazy typu NDM (ang. New Delhi metallo-β-lactamases) zostały niedawno opisane w Wielkiej Brytanii i Szwecji – głownie u pacjentów mających doświadczenia zdrowotne na subkontynencie indyjskim. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 61-letniej kobiety, u której wykryto zawleczony szczep Escherichia coli NDM+. Pacjentka była hospitalizowana w szpitalu w Indiach, a następnie leczona w Polsce w Oddziale Neurochirurgii i Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Chorob Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Nabyte metalo-β-laktamazy (MBL), zaliczane do karbapenemaz klasy B, stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego, gdyż wykazują wielolekooporność (ang. multidrug resistance – MDR) lub rozszerzoną wielooporność (ang. extensive-drug resistance – XDR) na większość dostępnych antybiotyków. Geny kodujące MBL- są zlokalizowane na ruchomych elementach genetycznych, takich jak plazmidy bakteryjne czy elementy transpozycyjne, co zapewnia możliwość łatwego horyzontalnego rozprzestrzeniania się w środowisku szpitalnym.

Słowa kluczowe: Escherichia coli, karbapenemazy, metalo-β-laktamazy, NDM, wielolekooporność

Abstract: NDM (New Delhi metallo-β-lactamase) carbapenemases have recently been described in Great Britain and Sweden, primarily in patients who received health services in Indianin subcontinent. The authors of this paper present a case of 61-years-old female patient who tested positive for a dragged Escherichia coli NDM+. The patient was hospitalized in India and then treated in Poland in the Department of Neurosurgery, Neurological Rehabilitation and the Department of Internal Medicine Provincial Hospital No. 5 in Sosnowiec. Acquired metallo-β-lactamase (MBL), belonging to carbapenemases class B, pose the greatest threat to public health, because they show multi-drug resistance (MDR) or extensive-drug resistance (XDR) to most available antibiotics. Genes encoding MBL are located on mobile genetic elements such as bacterial plasmids or transposable elements, which provides the ability to spread easily in hospital environment using horizontal gene transfer.

Key words: carbapnemases, Escherichia coli metallo-β-lactamase, multi-drug restistance, NDM