Zespół cieśni śródbrzusznej jako powikłanie w leczeniu wstrząsu oparzeniowego – definicja, zapobieganie, leczenie

Abdominal compartment syndrome as a complication of the burn shock treatment – definition, prevention, treatment

Ryszard J. Mądry | Jerzy Strużyna | Sergey Antonov | Tomasz Korzeniowski | Magdalena Bugaj | Maciej Kuczyński | Anna Chrapusta | Andrzej Krajewski | Michał Charytonowicz

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Ryszard J. Mądry Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Tel.: (81) 752 65 38, Fax: (81) 752 65 39

Wpłynęło: 20.12.2013

Zaakceptowano: 15.01.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014001

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(2):85–90

Streszczenie: Na zespół cieśni środbrzusznej (ang. abdominal compartment syndrome – AC S) składa się grupa objawow klinicznych charakterystycznych dla upośledzenia funkcji narządow lub układow, ktore powodują wzrost ciśnienia śródbrzusznego spowodowanego nadciśnieniem brzusznym (ang. intra-abdominal hypertension – IAH ). Ze względu na etiopatogenezę AC S można podzielić na trzy kategorie: pierwotny lub ostry, wtórny i przewlekły. Główną metodą rozpoznania zespołu cieśni brzusznej jest pomiar ciśnienia śródbrzusznego (an. intra-abdominal pressure – IA P), ktory należy przeprowadzić zawsze w przypadku podejrzenia AC S. IA P może być łatwo monitorowany poprzez dokonywanie pomiaru ciśnienia w pęcherzu moczowym. We Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej w przypadku wystąpienia podejrzenia zespołu cieśni środbrzusznej lub wzrostu ciśnienia śródbrzusznego stosuje się resuscytację płynową wraz z ciągłą dializą żylno-żylną z włączoną funkcją ultrafiltracji, co pozwala na szybkie i sprawne zmniejszenie bilansu płynowego oraz obserwowany spadek IA P. U żadnego z chorych leczonych w WCLO iChR z rozpoznanym nadciśnieniem wewnątrzbrzusznym nie wystąpiły objawy zespołu ciasnoty brzusznej.

Słowa kluczowe: dializa, hemofiltracja, nadciśnienie brzuszne, przeładowanie płynowe, UnoMeter™ Abdo-Pressure™, zespół cieśni brzusznej

Abstract: The definitions of abdominal compartment syndrome (AC S) – a clinical syndrome characteristic of functional impairment of organs or systems, which causes an increase in intra- -abdominal pressure caused by called intra-abdominal hypertension (IAH ). The abdominal compartment syndrome can be divided due to the etiopathogenesis into three categories: primary or acute, secondary and chronic. In recognition of the AC S main method of diagnosis is to measure intra-abdominal pressure (IA P), which should always be performed in cases of suspected AC S. IA P can be easily monitored by measuring the pressure in the bladder. In Burn Center in case of suspected AC S or increase IA P is treated by fluid resuscitation together with continuous veno- venous dialysis with ultrafiltration, which allows for quick and efficient reduction of fluid balance and the observed decrease in intra-abdominal pressure. None of the patients with diagnosed intra-abdominal hypertension treated in Burn Center has no symptoms of abdominal compartment syndrome.

Key words: abdominal compartment syndrome, dialysis, fluid creep, hemofiltration, intraabdominal hypertension, UnoMeter™ Abdo-Pressure™