Zespół Lyella powikłany sepsą gronkowcową i niewydolnością wielonarządową – opis przypadku

Lyell’s syndrome complicated by Staphylococcus aureus sepsis and multiple organ dysfunction – a case report

Tomasz Korzeniowski | Jerzy Strużyna | Ryszard Mądry | Grzegorz Wilhelm | Magdalena Bugaj | Sergey Antonov | Michał Charytonowicz

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Tomasz Korzeniowski Szpital Powiatowy SP ZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Tel.: (81) 752 65 38, Fax: (81) 752 65 39

Wpłynęło: 25.02.2014

Zaakceptowano: 19.03.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014014

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):23–26

Streszczenie: Toksyczna nekroliza naskorka (ang. toxic epidermal necrolysis – TEN), nazywana inaczej zespołem Lyella, to ciężka, zagrażająca życiu choroba prowadząca do martwicy naskorka i błon śluzowych. W przebiegu TEN często dochodzi do uszkodzenia drog oddechowych, przewodu pokarmowego, a nawet ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Groźne powikłania w postaci sepsy i dysfunkcji ważnych życiowo narządow znacznie pogarszają rokowanie. Wczesna diagnoza i szybkie umieszczenie w wyspecjalizowanym ośrodku umożliwiają zastosowanie kompleksowego i zaawansowanego leczenia. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny toksycznej nekrolizy naskorka o ciężkim przebiegu. Podjęto rownież dyskusję dotyczącą nowoczesnej terapii TEN, zastosowanej u młodej pacjentki.

Słowa kluczowe: niewydolność wielonarządowa, toksyczna nekroliza naskorka, wstrząs septyczny, zespoł Lyella

Abstract: Toxic epidermal necrolysis (TEN), also known as Lyell’s syndrome, is a severe, potentially life-threatening disease characterized by mucocutaneous lesions leading to necrosis of the epidermis. In addition to skin and mucosal involvement, other organs may be affected including lungs, gastrointestinal tract and central nervous system. Sepsis and multiple organ dysfunction are the primary causes of the high mortality rate. Early diagnosis and referral to a specialized unit allow maximal support for these critically ill patients who require advanced intensive and meticulous care. It was presented a case of TEN and discuss the modern management of afflicted young patient.

Key words: Lyell’s syndrome, multiple organ dysfunction, septic shock, toxic epidermal necrolysis