Zintegrowane/interdyscyplinarne leczenie krytycznego niedokrwienia kończyny dolnej i owrzodzenia tętniczego – opis przypadku

Integrated treatment of critical lower limb ischemia and arterial ulcer – case report

Paulina Mościcka1,2 | Maria T. Szewczyk1,2 | Arkadiusz Jawień2 | Justyna Cwajda-Białasik1,2 | Elżbieta Hancke2 | Artur Szotkiewicz2

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

2 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

⇒ Paulina Mościcka, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 58 21, Fax: (52) 585 89 09

Wpłynęło: 03.06.2013

Zaakceptowano: 01.07.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013010

Leczenie Ran 2013;10(2):57–64

Streszczenie: Miażdżyca tętnic kończyn dolnych w zaawansowanej postaci może być przyczyną powstawania owrzodzeń niedokrwiennych. Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej i występujące w tle owrzodzenie wymagają podejmowania działań zespołowych. W pracy przedstawiono opis przypadku 56-letniego mężczyzny z krytycznym niedokrwieniem kończyny dolnej i owrzodzeniem. Omówiono cele opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, podjęte działania przyczynowe oraz postępowanie miejscowe, które miało przygotować łożysko rany do położenia przeszczepu skórnego. Podjęte działania przyczyniły się do poprawy perfuzji krwi, oczyszczenia łożyska rany i stworzenia możliwości uzyskania ciągłości skóry.

Słowa kluczowe: miażdżyca tętnic | opieka interdyscyplinarna | owrzodzenie tętnicze

Abstract: At its advanced stages, atherosclerosis of lower limbs can cause ischemic ulcers. Treatment of critical lower limb ischemia and resultant ulceration requires integrated activities. In this paper was presented a case of 56-year-old men with critical lower limb ischemia and ulcer. The objectives of medical and nursing care are discussed, along with implemented causative treatment, and local treatment aimed at preparing the bed of the wound for skin grafting. These activities were reflected by improvement of blood perfusion, cleaning of the wound bed, and enabling the restoration of skin integrity.

Key words: arterial ulcer | atherosclerosis | interdisciplinary care