Znaczenie profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego w leczeniu zakażeń. Miejsce dalbawancyny w praktyce klinicznej

Importance of the pharmacokinect-phamracodynamic profile in pharmacotheraphy of infections. How important is dalbavancin in clinical practice?

Jarosław Woroń

1 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie
2 Zespół ds. Antybiotykoterapii, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Jarosław Woroń Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków, Tel.: 12 424 88 81, Fax: 12 424 88 83, e-mail: j.woron@medi-pharm.pl

Wpłynęło: 10.11.2017

Zaakceptowano: 27.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017066

Forum Zakażeń 2017;8(5):379–382

Streszczenie:

Leczenie przeciwbakteryjne musi opierać się zarówno na prawidłowym wyborze antybiotyku z punktu widzenia mikrobiologicznego, jak i na jego optymalnej penetracji do miejsca zakażenia oraz właściwym dawkowaniu. Zakażenia skóry i tkanki podskórnej są rodzajem infekcji, w przypadku których parametry farmakokinetyczne antybiotyku mają bardzo ważne znaczenie. W ich leczeniu szczególne miejsce zajmuje dalbawancyna, która – z uwagi na trójkompartmentową farmakokinetykę – wykazuje dużą skuteczność kliniczną w farmakoterapii zakażeń skóry i tkanki podskórnej.

SŁOWA KLUCZOWE: antybiotyki, dalbawancyna, farmakokinetyka

Abstract:

Antimicrobial treatment must be based on proper selection of the antibiotic, its optimal penetration to the site of infection and proper dose. Skin and subcutaneous tissue infections are a particular type of infection in which the pharmacokinetic parameters of an antibiotic are of particular importance. Dalbavancin is important in treating these infections. Due to its tricompartmental pharmacodynamics it is very effective in treating infections of the skin and subcutaneous tissue.

KEY WORDS: antibiotics, dalbavancin, pharmacokinetics