Znaczenie wirusów onkogennych w nowotworach – część I

The significance of oncogenic viruses in cancer – part I

Laura Dziki1, 3 | Jakub Anisiewicz1, 3 | Agnieszka Sikora2 | Katarzyna Skórka4

ORCID*: 0000-0002-8303-1720 | 0000-0002-3854-1174 | 0000-0002-3020-1685 | 0000-0002-8758-6539

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Laboratorium Analityczne Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
3 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agnieszka Sikora
Laboratorium Analityczne
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,
e-mail: agnieszka.sikora24@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 11.02.2022

Zaakceptowano: 25.02.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2022002

Forum Zakażeń 2022;13(1):17–28

Streszczenie: Wirusy onkogenne to wirusy zdolne do indukowania procesu nowotworzenia. Zaliczają się do nich: wirus zapalenia wątroby typu B (HBV), wirus zapalenia wątroby typu C (HCV), wirus Epsteina-Barr (EBV), wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus mięsaka Kaposiego (KSHV), ludzki wirus T-limfotropowy typu 1 (HTLV-1) i poliomawirus komórek Merkla (MCPV). Mechanizm działania wirusów onkogennych polega na inaktywacji białkowych produktów genów supresorowych komórki gospodarza bądź na wbudowaniu do genomu docelowej komórki własnych onkogenów. Prowadzi to do zakłóceń cyklu komórkowego, nadmiernej proliferacji, a w konsekwencji do powstania guza. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę wirusów onkogennych: EBV, HPV, HBV, HCV, w oparciu o aktualne doniesienia naukowe oraz nowoczesne metody leczenia i zapobiegania infekcjom przez nie wywoływanym. Około 15–20% zachorowań na nowotwory ma podłoże infekcyjne. Wśród biologicznych czynników ryzyka karcenogenezy wyróżnia się zakażenia bakteryjne, zarażenia pasożytnicze oraz występujące najczęściej zakażenia o etiologii wirusowej. Przewlekłe zakażenie EBV, HPV, HCV bądź HBV wiąże się z występowaniem odpowiednio takich nowotworów, jak: chłoniak Burkitta, rak szyjki macicy, rak wątroby. Odkrycie znaczącej roli wirusów onkogennych w karcenogenezie stwarza nowe perspektywy w zapobieganiu i terapii niektórych chorób nowotworowych. Ze względu na powszechność występowania wirusów onkogennych i ograniczone możliwości leczenia szczególnie istotne jest zwiększanie świadomości społecznej i zachęcanie do stosowania działań prewencyjnych, a także prowadzenie dalszych badań w celu ustalenia dokładnego mechanizmu karcenogenezy indukowanej infekcjami wirusowymi.

Słowa kluczowe: onkogeneza, onkoproteiny, profilaktyka, wirusy onkogenne

Abstract: Oncoviruses comprise the viruses which are capable of inducing carcinogenesis, such as: Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Epstein-Barr virus (EBV), Human papilloma virus (HPV), Kaposi’s sarcoma herpes virus (KSHV), Human T lymphotropic virus 1 (HTLV-1) and Merkel cell polyomavirus (MCPV). The oncogenic virus mechanism of action involves the inactivation of the protein products of suppressor genes in the host cell, or the insertion of its own oncogenes into the genome of the target cell. This, in turn, leads to the alterations in the cell cycle, uncontrolled proliferation and, consequently, to the formation of a tumor. This paper presents the characteristics of oncogenic viruses: EBV, HPV, HBV, HCV, according to the latest research reports, as well as the modern methods of treatment and prevention of infections induced by them. In fact, approximately 15–20% of all cancer cases result from infections. The biological risk factors for cancer include bacterial and parasitic infections and the most prevalent infections of viral etiology. Chronic EBV, HPV, HCV or HBV infection has been associated with Burkitt lymphoma, cervical cancer and liver cancer, respectively. Therefore, the identification of the substantial role played by oncogenic viruses in the process of carcinogenesis allows for the development of new perspectives in the prevention and treatment of certain cancers. In view of the prevalence of oncoviruses and the limited treatment options, it is vital to improve public awareness and encourage as well as to conduct further research to determine the exact mechanism of carcinogenesis induced by viral infections.

Key words: oncogenesis, oncogenic viruses, oncoproteins, prevention