Żywienie enteralne w oddziałach intensywnej terapii dziecięcej

Enteral nutrition in paediatric intensive care units

Marta Sibilska

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, e-mail: msibilska@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 15.09.2017

Zaakceptowano: 27.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017026

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(3):159–164

Streszczenie:

Terapia żywieniowa ma podstawowe znaczenie w leczeniu wielu chorób przewlekłych związanych z ryzykiem wtórnego niedożywienia. Szczególną grupę pacjentów narażonych na niedożywienie stanowią chorzy przebywający w oddziałach intensywnej terapii dziecięcej (OITD). Żywienie enteralne w OITD jest u większości osób skuteczną metodą dostarczania energii oraz substancji odżywczych. W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące żywienia enteralnego u dzieci w OITD: wybór drogi i sposobu żywienia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące poszczególnych metod żywienia, rodzaj używanego sprzętu oraz metody opieki.

Słowa kluczowe: intensywna terapia dziecięca, leczenie żywieniowe, żywienie enteralne

Abstract:

Nutritional treatment is essential in treating many chronic diseases associated with the risk of secondary malnutrition. A particular group of patients at risk of malnutrition are those treated in Paediatric Intensive Care Units (PICUs). Enteral nutrition in paediatric intensivecare units is an effective method for delivering energy and other nutrients in most patients. The paper presents selected issues concerning the nutritional treatment of children in PICUs: choice of route and method of feeding, indications and contraindications of the different feeding methods, equipment used and methods of care.

KEY WORDS: enteral nutrition, nutritional therapy, paediatric intensive care