Propozycja procedur pielęgniarskich oceny głębokości oparzenia, stosowanych w wycięciu martwicy w okresie wstrząsu

Proposed nursing procedures for the assessment of burn depth used in necrosis excision during the shock period

Joanna Piszczek | Tomasz Korzeniowski

Tomasz Korzeniowski  Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, e-mail: t.korzeniowski@gmail.com

Wpłynęło: 10.12.2017

Zaakceptowano: 30.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017019

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):185–198

Streszczenie: Standardem postępowania w leczeniu głębokich oparzeń jest wczesne usunięcie martwicy oraz pokrycie ran przeszczepami skóry. Z tego względu szybka i dokładna ocena głębokości oparzenia jest priorytetem. Wyniki leczenia pacjentów zależą od składu zespołu pracującego w centrum oparzeniowym oraz od ścisłej współpracy między jego członkami. Personel pielęgniarski odgrywa kluczową rolę w procesie terapii chorych oparzonych. Celem pracy jest przedstawienie pielęgniarskich procedur diagnostycznych dotyczących pomiaru głębokości oparzenia, które to decyduje o wskazaniach do wycięcia oraz o wyborze techniki wycięcia. Doświadczenia dotyczące diagnostyki głębokości oparzeń i wycinania martwicy oparto na materiale oparzonych, leczonych we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej w latach 2009–2017. Wykorzystano również dane z najnowszych i wiarygodnych doniesień naukowych. Metodyka stworzenia procedur wiąże się z zasadami EBP i pracy zespołowej. Utworzono procedurę diagnostyczną oceny głębokości oparzenia opartą na wyglądzie rany, mechanizmie urazu i ocenie bólu. Drugą procedurę oparto na badaniu przepływu w okolicy oparzonej z wykorzystaniem aparatu laser Doppler. Przedstawiono przykłady jej stosowania. Zaprezentowane procedury diagnostyczne dotyczące głębokości oparzenia są nieinwazyjne, opierają się na doświadczeniu wielu autorów oraz na obowiązującej współcześnie wiedzy (EBP). Z zachowaniem niektórych zastrzeżeń, z powodzeniem mogą być one stosowane jako procedury pielęgniarskie.

Słowa kluczowe: diagnostyka laser Doppler, głębokość oparzenia, procedury pielęgniarskie

Abstract: The preferred treatment of deep dermal burns includes early excision and grafting. Rapid and accurate assessment of burn wound depth is a priority. Positive patient outcomes depend on the composition of the burn care team and close collaboration among its members. Nurses play an important role in the management of a burn patient. The aim of this study was to develop nursing diagnostic procedures to assess burn depth, which is needed to qualify the patient for surgery. Experience in burn care (in diagnostic methods and surgical excision of the burn wound) was based on material gathered from patients treated at the East Centre of Burns Treatment and Reconstructive Surgery in 2009–2017. Data from the recent and trust-worthy publications was also used. Nursing procedures were created with close collaboration with all team members and Evidence-Based Practice (EBP). The burn depth assessment procedure was based on the mechanism of injury and the clinical evaluation, namely wound appearance and burn wound sensibility. Laser-Doppler imaging was also used as a non-invasive technique for burn depth estimation. Presented diagnostic procedures of burn depth assessment are non-invasive and based on the various experiences all over the world which can be successfully included in nursing procedures with some limitations.

Key words: burn depth, laser doppler imaging, nursing procedures