Protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia (ERAS) w chirurgii rekonstrukcyjnej piersi

Enhanced recovery after surgery (ERAS) in breast reconstruction

Dominika M. Jamioł-Milc

ORCID: 0000-0003-0203-1823

Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Broniewskiego 24, 71-460 Szczecin, Tel.: 91 441 48 06; Fax: 91 441 48 07, e-mail: dominika.jamiol@pum.edu.pl

Wpłynęło: 06.11.2019

Zaakceptowano: 20.12.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019033

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):191–195

Streszczenie: Protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia (ERAS) to interdyscyplinarna, multimodalna, oparta na dowodach naukowych procedura okołooperacyjnej opieki nad pacjentem. ERAS został opracowany w celu zmniejszenia stresu okołooperacyjnego i ryzyka powikłań pooperacyjnych oraz skrócenia czasu rekonwalescencji. W 2017 roku ukazał się przewodnik omawianego protokołu w chirurgii rekonstrukcyjnej piersi. W badaniach wykazano, że zastosowanie ERAS u pacjentek poddanych zabiegowi rekonstrukcji piersi skraca czas pobytu w szpitalu, zmniejsza użycie opioidów i częstość rozwoju zakażeń miejsca operowanego oraz redukuje koszty leczenia.

Słowa kluczowe: efektywność kliniczna, ERAS, protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia, rekonstrukcja piersi

Abstract: The enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol is an interdisciplinary, multimodal and evidence-based approach for perioperative patient care. It was developed to reduce perioperative stress, recovery time and the risk of postoperative complications. The ERAS protocol in breast reconstructive surgery was published in 2017. Meta-analysis studies have shown that the implementation of the ERAS protocol in patients undergoing breast reconstruction is associated with a shorter length of hospital stay, reduction of opioid use, incidence of surgical-site infections and hospitalization costs.

Key words: clinical effectiveness, enhanced recovery after surgery, ERAS, mammaplasty