Przeczucie matki czy ocena lekarzy? Przypadek siedmiomiesięcznego niemowlęcia z gorączką

Mother’s premonition or doctor’s assessment? A case of a 7-month-old feverish infant

Ewa Zalewska | Ernest Kuchar

ORCID*: 0000-0003-2936-8493 | 0000-0002-7883-2427

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ernest Kuchar Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym,II Wydział Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny,ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-672 Warszawa,Tel.: 22 317 92 31,e-mail: ernest.kuchar@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 25.07.2019

Zaakceptowano: 08.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019035

Forum Zakażeń 2019;10(3):207–211

Streszczenie: Meningokoki to bakterie otoczkowe wywołujące zakażenia inwazyjne o wysokim wskaźniku śmiertelności. Zapadalność jest najwyższa w najmłodszych grupach wiekowych. Ze względu na możliwy piorunujący przebieg i wąskie, kilku–kilkunastogodzinne okno terapeutyczne, duże znaczenie odgrywa czujność rodziców. W pracy przedstawiono przypadek siedmiomiesięcznego niemowlęcia, które zostało przyjęte na SOR w dobrym stanie ogólnym. Wstępnie rozpoznano wirusową infekcję przewodu pokarmowego i jedynie ze względu na obawę matki dziecko przyjęto do oddziału. Po kilku godzinach hospitalizacji stan niemowlęcia pogorszył się, wysunięto podejrzenie inwazyjnej choroby meningokokowej i niezwłocznie włączono leczenie, dzięki czemu z powodzeniem opanowano zakażenie bez rozwoju trwałych następstw. Podkreślono rolę matki, której niepokój o zdrowie dziecka spowodował przyjęcie go do szpitala, co w efekcie pozwoliło wcześnie rozpocząć terapię. Uwzględniono znaczenie szczepień ochronnych jako najskuteczniejszego sposobu ochrony przed zakażeniami meningokokowymi.

Słowa kluczowe: diagnostyka zakażeń, dziecko, profilaktyka poekspozycyjna, sepsa, troska rodzicielska

Abstract: Meningococci are capsular bacteria that cause invasive infections with a high mortality rate. The incidence is highest in the youngest age groups. Due to the possible staggering course and a narrow, several-hours therapeutic window, parents’ vigilance is of great importance. This article presents the case of a seven-month-old infant, who reported to the Emergency Department in a fairly good general condition. Initially diagnosed with a viral gastrointestinal infection, they were admitted to the ward only due to the fear of the mother. After a few hours of hospitalization, the condition of the infant worsened, invasive meningococcal disease was suspected and appropriate treatment was immediately applied, thanks to which the infection was successfully managed without permanent consequences. The role of the mother whose anxiety over the health of the child caused admission to the hospital was emphasized, which in effect enabled immediate life-saving measures. The role of vaccination as the only way to effectively protect against meningococcal infections was discussed.

Key words: child, diagnosis of infection, parental concern, postexposure prophylaxis, sepsis