Przedwczesne pęknięcie błon płodowych o etiologii infekcyjnej – opis przypadku

Premature rupture of membranes with an infectious etiology – a case report

Anna Mroczek1 | Kamil Bałabuszek1 | Agnieszka Sikora2 | Marta Pawlicka1 | Anna Sikora3

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Anna Mroczek Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, Fax: 81 448 64

Wpłynęło: 12.06.2018

Zaakceptowano: 26.06.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018022

Forum Zakażeń 2018;9(5):319–324

Streszczenie:

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych (PROM) stanowi istotny problem współczesnej perinatologii. Ta patologia położnicza odpowiedzialna jest za niebezpieczne – zarówno dla życia matki, jak i płodu – powikłania ciąży, takie jak: poród przedwczesny i związane z nim wcześniactwo, zapalenie błon płodowych oraz sepsa. Do czynników ryzyka wystąpienia PROM zalicza się: ciążę mnogą, niewydolność szyjki macicy, urazy brzucha oraz inwazyjne badania prenatalne. Nie bez znaczenia jest też pochodzenie etniczne, masa ciała oraz wiek matki. W licznych doniesieniach naukowych zwraca się uwagę na istotną i niezaprzeczalną rolę „nieprawidłowej” mikrobioty pochwy matki w powstawaniu tego powikłania. Udowodniono negatywny wpływ bakterii Streptococcus agalactiae, która poprzez degradację kolagenu przyczynia się do osłabienia i ograniczenia podatności łożyska na rozciąganie. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek kliniczny pacjentki, u której w 22. tygodniu ciąży doszło do PROM o etiologii infekcyjnej. Ukazuje on potrzebę wykonywania profilaktycznych badań mikrobiologicznych u kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży w celu wykrycia potencjalnych czynników patogennych. Odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i zastosowanie profilaktyki antybiotykowej może uchronić przed powikłaniami ciąży.

Słowa kluczowe: flora patogenna, kobiety ciężarne, kolonizacja pochwy, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, wcześniactwo

Abstract:

Premature rupture of membranes (PROM ) is a serious issue for modern perinatology. This obstetric pathology is responsible for the dangerous complications of pregnancy for both the mother and foetus, such as: premature birth, prematurity, inflammation of the foetal membranes and sepsis. Risk factors for PROM include: multifetal pregnancy, cervical  incompetence, abdominal trauma and invasive prenatal examinations. Ethnic origin, body weight and age of the mother are also important. Numerous scientific reports draw attention to the important and unquestionable role of abnormal vaginal microbiota in the development of this complication. The negative effect of Streptococcus agalactiae has been demonstrated, which through collagen degradation contributes to the weakening of the placenta. This paper presents a description of a patient who suffered from a bacterial PROM in her 22nd week of gestation. It shows the need for prophylactic microbiological examinations in women with certain gestational trimesters in order to detect potential pathogens. Early risk detection and antibiotic prophylaxis can protect against pregnancy complications.

Key words: pathogenic flora, pregnant women, premature rupture of membranes, prematurity, vaginal colonization