Przestrzeganie procedur higieny rąk przez pracowników ośrodka diagnostyki medycznej wojskowego instytutu medycznego w Warszawie

Adherence to hand hygiene procedures in employees ofthe medical diagnostics center of the military institute of medicine in Warsaw

Agnieszka Woźniak-Kosek1 | Szczepan Cierniak2 | Mirosław Dziuk3 | Jolanta Korsak4 | Jarosław Kosek5 | Artur Maliborski6

ORCID*: 0000-0002-7780-3448 | 0000-0002-9176-2478 | 0000-0001-9993-373X | 0000-0002-2565-7063 | 0000-0001-8565-8677 | 0000-0002-7436-9498

1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM w Warszawie
2 Zakład Patomorfologii CSK MON WIM w Warszawie
3 Zakład Medycyny Nuklearnej CSK MON WIM w Warszawie
4 Zakład Transfuzjologii Klinicznej CSK MON WIM w Warszawie
5 Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej CSK MON WIMw Warszawie
6 Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM w Warszawie

Agnieszka Woźniak-Kosek Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,CSK MON WIM w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, e-mail: awozniak-kosek@wim.mil.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 03.06.2019

Zaakceptowano: 18.06.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019026

Forum Zakażeń 2019;10(3):151–157

Streszczenie: Mycie i dezynfekcja rąk w codziennej praktyce personelu szpitalnego są najtańszym, a zarazem najskuteczniejszym sposobem ograniczania zakażeń szpitalnych. Celem badania była próba analizy zachowań w zakresie higieny rąk wybranej populacji personelu medycznego pracującego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. W 168-osobowej grupie pracowników Ośrodka Diagnostyki Medycznej w wieku 20–72 lata (średnio 45 lat) przeprowadzono anonimową ankietę. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że podczas wykonywania czynności medycznych, pielęgniarskich i laboratoryjnych personel medyczny stosował procedury higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, jednak nie w stopniu zadowalającym. Przestrzeganie zaleceń dla personelu medycznego w zakresie korzystania z fartuchów z krótkim rękawem oraz rezygnacji z noszenia na rękach zegarka i/lub biżuterii deklarowało 80% pracowników. Stwierdzono także, że jedynie 55,4% personelu medycznego posiadało wiedzę odnośnie minimalnego czasu potrzebnego do zabicia większości drobnoustrojów na dłoniach pracownika medycznego. Wydaje się, że podstawowe znaczenie w takim przypadku ma kształtowanie nawyków higienicznych i zapewnienie w środowisku szpitalnym łatwego dostępu do środków dezynfekujących.

Słowa kluczowe: dezynfekcja rąk, higiena rąk, mikrobiota skóry, pracownicy medyczni

Abstract: Hand washing and disinfection in the daily practice of hospital staff is both the cheapest and most effective way to reduce nosocomial infections. The aim of this study was to analyze the hand hygiene behavior of a selected population of employees working at the Military Institute of Medicine. An anonymous survey was conducted among a group of 168 employees of the Center for Medical Diagnostics aged 20–72 (45 years on average). Results show that while performing medical, nursing and laboratory activities, the staff uses procedures of hygienic hand washing and disinfection but not to a satisfactory degree. 80% of medical staff adhere to recommendations regarding wearing short-sleeved work clothes and not carrying watches and jewelry. It was also found that only 55.4% of those questioned knew the minimum time needed to kill most of the germs on the hands of a medical professional. It seems that in such cases shaping the hygiene habits of health professionals and ensuring easy access to disinfectants in the hospital environment is crucial.

Key words: disinfectants, hand hygiene, health care workers, skin microbiota