Przewaga rozwiązań jednorazowych nad wielorazowymi na bloku operacyjnym

The advantage of disposable solutions over reusable ones in the operating theater

Beata Denisiewicz

ORCID: 0000-0003-2238-4490

Dział Higieny i Epidemiologii,
Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup,
ul. K. Miarki 14, 46-082 Kup,
e-mail: epidemiolog@szpital-kup.eu

Wpłynęło: 19.10.2020

Zaakceptowano: 10.11.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020033

Forum Zakażeń 2020;11(5):255–259

Streszczenie: Przy rozważaniu zalet i wad dotyczących jednorazowych oraz wielorazowych rozwiązań medycznych najważniejszym czynnikiem jest ochrona pacjentów. Pod tym względem lepszą ochronę zapewniają rozwiązania jednorazowe. Do zalet tego typu wyrobów należą ponadto: brak ryzyka wystąpienia zakażeń związanych z produktem, natychmiastowe użycie i coraz większa liczba rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Jednorazowe rozwiązania oferują oszczędność czasu, której nie mogą zapewnić rozwiązania wielorazowe. Przy wyborze narzędzi jednorazowego użytku należy brać pod uwagę jedynie ceny zakupu i utylizacji odpadów. Z kolei narzędzia wielokrotnego użytku przed ponownym wykorzystaniem muszą przejść przez rozległy cykl. Podobnie jest z obłożeniami operacyjnymi i fartuchami personelu – użyte zawierają płyny ustrojowe i całą listę czynników zakaźnych, które stanowią istotne zagrożenie dla personelu medycznego oraz pracowników pralni. W związku z tym muszą zostać poddane praniu, dezynfekcji i sterylizacji przed ponownym użyciem, a w wyniku prania i używania jakość tkanin zaczyna się z pogarszać – po wyprodukowaniu spełnia wymagane normy, z czasem jednak poziom ochrony ulega obniżeniu.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, narzędzia wielorazowego użytku, sprzęt jednorazowego użytku, tekstylia medyczne, wyroby medyczne, zakażenia szpitalne

Abstract: When considering advantages and disadvantages of buying and using disposable and reusable medical solutions, the most important factor is patient safety. In this regard, one-time solutions provide better protection. The advantages of single-use medical devices are: no risk of infections associated with the product, immediate use and an increasing number of environmentally friendly solutions. Single-use solutions offer time savings that multiple-use solutions cannot ensure. When selecting disposable tools, only purchase price and disposal costs should be considered. In turn, reusable tools must go through an extensive cycle to become able to be used again, just as surgical drapes and gowns. The latter, contain body fluids and a whole list of infectious agents that pose an essential risk to medical staff and laundry personnel. They must be washed, disinfected and sterilized before reuse. Their service life is over 50 cycles however as a result of washing and constant use, the quality of fabrics deteriorates. Their quality is strongest and meets the required standards when they are new, however with time the level of protection which they offer decreases.

Key words: disposable equipment, hospital infections, medical devices, medical textiles, reusable tools, safety