Przezskórny pomiar ciśnienia parcjalnego tlenu u chorych z cukrzycą – szczególne wskazania – na podstawie analizy przypadków

Transcutaneus oxygen pressure measurement in patients with diabetes – special indications – a case report

Beata Mrozikiewicz-Rakowska1 | Jakub Nowocień1 | Olgierd Rowiński2 | Radosław Bilski3 | Michał Macech 4 | Piotr Szopiński3 | Tadeusz Grochowiecki4 | Sławomir Nazarewski4 | Leszek Czupryniak1

1 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 II Zakład Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
4 Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Beata Mrozikiewicz-Rakowska Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 03-242 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 39

Wpłynęło: 20.06.2016

Zaakceptowano: 10.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016016

Leczenie Ran 2016;13(3):85–90

Streszczenie: Ocena przezskórnego ciśnienia parcjalnego tlenu (TcPO2) jest uznawana za złoty standard w zakresie prognozowania wyleczenia owrzodzeń u pacjentów z cukrzycą. Celem niniejszej pracy było przedstawienie oceny TcPO2 jako metody wykorzystywanej w szczególnych sytuacjach u chorych z cukrzycą: w przypadku kwalifikacji do zabiegów rewaskularyzacyjnych oraz nieinwazyjnego badania ich efektów. Przedstawiono dwa przypadki pacjentów z cukrzycą i istotnymi zmianami w obrębie tętnic kończyn dolnych. U pierwszego chorego zastosowano ocenę TcPO2 jako metodę kwalifikacji do zabiegu. Pacjent ten posiadał duże ryzyko operacyjne związane z lokalizacją zmian miażdżycowych w łożysku tętnic kończyn dolnych. U drugiego chorego zastosowano ocenę TcPO2 do monitorowania efektów zabiegu rewaskularyzacyjnego z powodu obecności zaawansowanej przewlekłej choroby nerki przeszczepionej. Pomiar badanego parametru został przeprowadzony za pomocą aparatu PeriFlux System 5000. W obydwu przypadkach nie było konieczności powtórnego podawania środka kontrastowego w celu monitorowania efektów zabiegów naczyniowych, a u pierwszego z pacjentów analiza TcPO2 pozwoliła także na podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu. Pomiar ciśnienia parcjalnego tlenu jest nieinwazyjnym badaniem ułatwiającym ocenę efektów zabiegów rewaskularyzacyjnych, szczególnie u osób z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek. Pozwala także na podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu w przypadku wątpliwego wyniku angio-CT.

Słowa kluczowe: miażdżyca tętnic kończyn dolnych, przewlekła choroba nerek, przezskorne ciśnienie parcjalne tlenu, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Measurement of transcutaneous oxygen pressure (TcPO2) is considered the golden standard for predicting ulcers healing in patients with diabetes. The aim of the study was to verify the assessment of TcPO2 measurement as the method used in special situations, in patients with diabetes: qualification for revascularization procedures and non-invasive follow- -up of their effects. We present two cases of patients with diabetes and peripheral arterial disease of lower limbs. In the first patient assessment of TcPO2 was used as a method of qualifying for surgery in a patient with high operative risk related to localization of occlusion in lower limb arteries. In the second patient assessment of TcPO2 was used to monitor the effects of the treatment of revascularization due presence of advanced chronic transplanted kidney disease. We used PeriFlux System 5000 for TcPO2 measurement. In both cases, there was no need to re-enter the contrast agent to monitor the effects of vascular treatments, in the first of the analyzed cases also allowed to make a decision to carry out of the revascularization procedure. Measurement of TcPO2 is a non-invasive procedure of facilitating the outcomes of revascularization procedures, particularly in patients with diabetes and chronic kidney disease. It also allows for making decision of revascularization procedures if angio-CT results are questionable.

Key words: chronic kidney disease, diabetic foot, peripheral arterial disease, transcutaneus oxygen pressure