Przygotowanie pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego

Preparing the patient for surgery

Miłosz Parczewski

Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: (22) 851 52 05, Fax: (22) 331 15 64

Wpłynęło: 01.12.2015

Zaakceptowano: 18.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015068

Forum Zakażeń 2015;6(6):425–428

Streszczenie: Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) to jedna z najczęściej występujących infekcji związanych z opieką zdrowotną. Prawidłowe przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego jest natomiast jednym z etapów zmniejszania ryzyka wystąpienia zakażenia. W niniejszej pracy szczegółowo omówiono rolę i znaczenie kąpieli przedoperacyjnej.

Słowa kluczowe: kąpiel pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: Surgical site infection (SSI) is one of the most common types of infections associated with health care. In turn, brought to preparing a patient for surgery is one of the stages of reducing the risk of infection. The publication details the role and importance of the bath before surgery.

Key words: bath before surgery, preparing a patient for surgery, surgical site infection