Reanimacja nerwu twarzowego jako jeden z elementów wieloetapowego leczenia rekonstrukcyjnego deformacji żuchwowo-twarzowej u pacjentów z połowicznym niedorozwojem twarzy – opis przypadku

Facial nerve reanimation as part of a multi-stage reconstructive treatment protocol of mandibulofacial deformation in patients with hemifacial microsomia – a case report

Łukasz Banasiak1, 2 | Łukasz Krakowczyk1, 3 | Rafał Pokrowiecki1 | Maciej Borowiec1 | Zuzanna Sokołowska1 | Łukasz Sielski4 | Krzysztof Dowgierd1

ORCID*: 0000-0001-5533-4057 | 0000-0002-6096-5651 | 0000-0001-8604-1468 | 0000-0001-9282-8224 | 0000-0002-4841-7388 | 0000-0003-3170-3350 | 0000-0002-7605-2080

1 Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
2 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski w Bydgoszczy
3 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
4 Centrum Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy

Łukasz Banasiak Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn, e-mail: l.banasiak@gmail.com

Wpłynęło: 03.06.2019

Zaakceptowano: 25.06.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019016

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):197–201

Streszczenie: Połowiczy niedorozwój twarzy jest częstym, wrodzonym schorzeniem twarzoczaszki. Przyczynia się do zaburzenia symetrii twarzy, co – oprócz konsekwencji estetycznych – istotnie wpływa na zaburzenie funkcji struktur twarzy. Pacjenci, u których stwierdza się występowanie tego schorzenia, wymagają wieloetapowego leczenia rekonstrukcyjnego w zakresie szkieletu twarzoczaszki i tkanek miękkich. U znacznej części chorych stwierdza się dysfunkcję mięśni mimicznych objętych procesem chorobowym, wynikającą z upośledzenia unerwienia nerwu twarzowego. W ostatnich latach, w związku z rozwojem technik mikrochirurgicznych, zaproponowano zabieg reanimacji nerwu twarzowego z wykorzystaniem wolnego płata z mięśnia smukłego. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek pacjentki z połowiczym niedorozwojem twarzy, u której z powodzeniem wykonano zabieg reanimacji twarzy z wykorzystaniem opisywanej techniki.

Słowa kluczowe: chirurgia ortognatyczna, dyzostoza żuchwowo-twarzowa, mikrochirurgia, płat wolny, połowiczy niedorozwój twarzy, porażenie nerwu twarzowego

Abstract: Hemifacial microsomia is a common congenital craniofacial disorder. Facial symmetry, esthetics and function are affected. Patients diagnosed with this condition require multiple-stage reconstructive treatment of the facial skeleton and soft tissues. In a significant number of patients, the muscles of facial expression affected by the disease process are dysfunctional, resulting from the impairment of the supplying facial nerve. As microsurgical techniques developed in recent years, facial nerve resuscitation with the use of a free gracilis muscle flap transplant has been proposed. This article will present the case of a patient with hemifacial microsomia who successfully underwent facial resuscitation with the use of this procedure.

Key words: facial nerve palsy, free flap, gracilis flap, hemifacial microsomia, mandibulofacial dysostosis, microsurgery, orthognathic surgery