Rekonstrukcja kończyny dolnej po urazowej niecałkowitej amputacji z zastosowaniem terapii podciśnieniowej w okresie pooperacyjnym – opis przypadku

Lower limb reconstruction after traumatic partial amputation with the use of vacuum therapy in the postoperative period – a case report

Jarosław P. Miszczuk, Maria K. Błońska-Staniec, Rafał Rylski, Anna M. Garus

Klinika Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Jarosław P. Miszczuk, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-001 Kielce, Tel.: 41 367 14 02

Wpłynęło: 02.05.2017

Zaakceptowano: 28.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017011

Leczenie Ran 2017;14(2):51–57

Streszczenie: Przyczynami dużych amputacji są najczęściej niedokrwienie kończyn dolnych oraz powikłania zespołu stopy cukrzycowej, rzadziej urazy, nowotwory lub wady wrodzone. Przez stulecia odjęcie kończyny było podstawowym zabiegiem ratującym życie po urazowych uszkodzeniach, których najczęstszą przyczyną były działania wojenne. Obecnie, przed podjęciem decyzji o amputacji, rozważa się możliwość wykonania zabiegów naprawczych kości, naczyń, nerwów i mięśni. Amputacje urazowe kończyny lub niepełne amputacje – w przypadku, gdy obwodowa część kończyny jest połączona z częścią bliższą tylko fragmentami tkanek, a ciągłość naczyń i nerwów jest przerwana – stanowią podobny problem leczniczy. Zachowanie kończyny w pierwszym przypadku jest możliwe dzięki replantacji, a w drugim – dzięki rekonstrukcji kończyny. W leczeniu konieczne są działania wielokierunkowe, polegające nie tylko na zaopatrzeniu uszkodzonej kości, lecz także – przede wszystkim – na rekonstrukcji uszkodzonych naczyń, nerwów i mięśni, profilaktyce zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych oraz prowadzeniu postępowania zapobiegającego zakażeniu miejsca operowanego na każdym etapie leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 45-letniego mężczyzny, u którego w wyniku wypadku na placu budowy doszło do prawie całkowitej urazowej amputacji dalszej 1⁄3 uda lewego. Po zaopatrzeniu i stabilizacji odłamów kości przez zespół ortopedyczny, u chorego wykonano odtworzenie ciągłości tętnicy i żyły udowej oraz fasciotomię otwartą goleni. W leczeniu rany uda i podudzia wykorzystano terapię podciśnieniową z zastosowaniem opatrunków V.A.C. z gąbką przeznaczoną do urządzenia RENASYS® EZ Plus. Przez cały okres stosowania próżniowej terapii ran utrzymywano podciśnienie o wartości 125 mmHg i tryb pracy ciągły. W efekcie prowadzonego leczenia udało się zachować kończynę, a rany uległy zagojeniu. Na podstawie zebranego piśmiennictwa omówiono zastosowanie NPWT w kompleksowym leczeniu ran z masywnym ubytkiem tkanek miękkich.

Słowa kluczowe: amputacja urazowa, opatrunki V.A.C., rewaskularyzacja, terapia podciśnieniowa, zespół ciasnoty przedziałów powięziowych

Abstract: Extensive amputations are most frequently performed in cases of ischemia of lower limbs and complications of diabetic foot; rarely as a result of trauma, cancer or birth defects. Over the centuries, amputation was considered a basic life-saving surgery after limb trauma most commonly caused by combat wounds. Nowadays, before the decision to amputate is made, repair procedures for bones, vessels, nerves and muscles are considered first. Partial amputation of the limb with the peripheral part of the limb linked to the proximal part only with tissue fragments and the continuity of vessels and nerves broken, as well as traumatic amputation pose a similar challenge for treatment. In the first case (amputation) the limb can be saved by replantation, or when partial amputation occurs – by reconstruction. Treatment requires multidirectional actions consisting not only of management of the damaged bone, but mostly of reconstruction of the damaged vessels, nerves and muscles, prevention of compartment syndrome and actions preventing infection of the operated area during each stage of treatment. In this paper, the authors present the case of a 45-year-old man who had an accident while working on a construction site, which resulted in almost total traumatic amputation of the distal one-third of his left thigh. After the fractions of the bone were managed and stabilized by the orthopedic team, the continuity of the femoral artery and vein was reconstructed and open fasciotomy of the tibia was performed. In order to treat the wounds of the thigh and lower limb negative-pressure wound therapy was applied with the use of vacuum assisted closure with a sponge dedicated for RENASYS EZ Plus®. During the whole period of vacuum therapy, the negative pressure of 125 mmHg was maintained and the abovementioned device was working continuously. The limb was successfully treated and the wounds healed. The use of NPWT in complex treatment of wounds with significant tissue loss was discussed based on literature on the subject.

Key words: compartment syndrome, revascularization, traumatic amputation, vacuum therapy, V.A.C. dressing