Resuscytacja płynowa we wstrząsie oparzeniowym z punktu widzenia procedur pielęgniarskich

Fluid resuscitation in burn shock – from a nursing point of view

Joanna Piszczek | Tomasz Korzeniowski

Tomasz Korzeniowski  Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, e-mail: t.korzeniowski@gmail.com

Wpłynęło: 10.12.2017

Zaakceptowano: 29.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017020

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(4):175–184

Streszczenie: Procedury pielęgniarskie w leczeniu oparzeń nie zajmują zbyt wiele miejsca w polskiej literaturze medycznej. Nieliczne opracowania dotyczą postępowania w zakresie pierwszej pomocy i w oparzeniach powierzchownych. W niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia procedur w leczeniu chirurgicznym, we wczesnym okresie, w pierwszym i drugim dniu po oparzeniu. Celem opracowania było przedstawienie i omówienie stosowanych procedur pielęgniarskich resuscytacji płynowej we wstrząsie oparzeniowym. Doświadczenia leczenia wstrząsu oparto na materiale oparzonych leczonych we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń w latach 2009–2017. Wykorzystano również dane z najnowszych i wiarygodnych doniesień naukowych. Pielęgniarskie procedury monitorowania resuscytacji płynowej we wstrząsie oparzeniowym stanowią opracowanie zgodne z EBP dostępne w innych, nielicznych krajach. Mogą one zostać z powodzeniem zastosowane w polskich warunkach. Przedstawione procedury resuscytacji płynowej dla personelu pielęgniarskiego są dostosowane do potrzeb leczenia wstrząsu oparzeniowego i umożliwiają wykonanie zabiegu.

Słowa kluczowe: monitoring, procedury pielęgniarskie, resuscytacja płynowa, wstrząs oparzeniowy

Abstract: Nursing procedures in burn care have not been widely reviewed in Polish literature. Few studies relate procedures in emergency care and treatment of minor thermal burns. This paper presents nursing procedures in early treatment of burns, performed within the first 1–2 days from injury. The aim of this study was to present and discuss procedures of fluid resuscitation monitoring in burn shock in terms of nursing procedures. Experience in burn care (in burn shock therapy) was based on material of the patients treated at the East Centre of Burns Treatment and Reconstructive Surgery in 2009–2017. Data from recent and trust-worthy publications was also used. Nursing procedures in fluid resuscitation monitoring of patients with burn shock were created according to EBP guidelines and several studies from other countries. These procedures can be successfully applied in Poland. Fluid resuscitation monitoring procedures, which were presented in this paper, were an effective means of expressing and tracking fluid requirements which allows subsequent surgery.

Key words: burn shock, fluid resuscitation, monitoring, nursing procedures