Rola amfoterycyny liposomalnej w skojarzonej terapii aspergilozy płucnej po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Liposomal aphotericin in combined therapy of invasive pulmonary aspergillosis after hematopoietic stem cell transplantation

Jan Styczyński

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel.: 52 585 48 60, e-mail: jstyczynski@cm.umk.pl

Wpłynęło: 27.02.2018

Zaakceptowano: 16.03.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018007

Forum Zakażeń 2018;9(1):39–43

Streszczenie: Inwazyjna aspergiloza płucna (IAP) u pacjentów poddawanych przeszczepianiu komórek krwiotwórczych (HSCT) wiąże się z dużym ryzykiem zagrożenia życia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie opisu przypadku dziecka z nabytą ciężką anemią aplastyczną powikłaną licznymi infekcjami (w tym IAP), u którego skojarzona terapia przeciwgrzybicza umożliwiła przeprowadzenie transplantacji, a w efekcie wyleczenie inwazyjnej aspergilozy płucnej. Przedstawiono również aktualne rekomendacje dotyczące stosowania skojarzonej terapii przeciwgrzybiczej.

Słowa kluczowe: anemia aplastyczna, inwazyjna aspergiloza płucna, inwazyjna choroba grzybicza, liposomalna amfoterycyna B, przeszczepienie komórek krwiotwórczych, terapia skojarzona

Abstract: Invasive pulmonary aspergillosis (IAP) in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a life-threatening disease. The objective of this paper is to present a case report of a child with acquired severe aplastic anemia complicated with numerous infections including IAP. Combination antifungal therapy enabled performing HSCT, which was followed by full hematological recovery and cure of IAP. Current recommendations for combination antifungal therapy are also presented in this paper.

Key words: aplastic anemia, combination therapy, hematopoietic stem cell transplantation, invasive fungal disease, invasive pulmonary aspergillosis, liposomal amphotericin B