Rola angiogenezy w gojeniu ran

The role of angiogenesis in wound healing

Ewa Rojczyk-Gołębiewska1 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska2 | Artur Pałasz1 | Marek Kucharzewski3

1 Zakład Histologii, Wydział Lekarski, Katedra Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

⇒Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel./Fax: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 01.03.2015

Zaakceptowano: 23.03.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015002

Leczenie Ran 2015;12(1):1–7

Streszczenie: Angiogeneza jest wieloetapowym procesem tworzenia nowych naczyń krwionośnych z naczyń już istniejących. Zachodzi nie tylko w warunkach fizjologicznych, lecz także podczas rozwoju nowotworów oraz w procesie gojenia ran, przede wszystkim w fazie proliferacyjnej, w której jest niezbędna do powstania prawidłowej tkanki ziarninowej. Proces angiogenezy jest ściśle regulowany przez czynniki wzrostu, z których jednym z ważniejszych jest czynnik wzrostu środbłonka naczyniowego. Zaburzenia angiogenezy wykryto w przewlekłych owrzodzeniach, co zainspirowało do poszukiwania nowych środków leczniczych przyspieszających gojenie, opartych na stymulatorach angiogenezy.

Słowa kluczowe: angiogeneza, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, gojenie ran, tkanka ziarninowa

Abstract: Angiogenesis is a multistep process of new blood vessel formation from existing ones. It takes place not only in physiological conditions, but also during tumor development and wound healing, especially in proliferative phase, in which it is crucial for correct granular tissue formation. Angiogenesis process is strictly regulated by growth factor, from which one of the most important is vascular endothelial growth factor. Angiogenesis disturbances were shown in chronic ulcers, which inspired to search for new therapeutical agents accelerating the healing, based on angiogenesis stimulators.

Key words: angiogenesis, granulation tissue, vascular endothelial growth factor, wound healing