The role of lactoferrin in infections and inflammation

Jolanta Artym | Michał Zimecki

Zakład Terapii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. L. Hirszfelda we Wrocławiu

Jolanta Artym Zakład Terapii Doświadczalnej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk im. L. Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław, Tel.: (71) 370 99 18, Fax: (71) 337 13 82

Wpłynęło: 28.07.2013

Zaakceptowano: 21.08.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013043

Forum Zakażeń 2013;4(6):329–345

Streszczenie: Działanie przeciwmikrobiologiczne laktoferyny (LF) należy do najwcześniej odkrytych i obecnie najlepiej udokumentowanych właściwości tego białka, potwierdzonych licznymi badaniami laboratoryjnymi i testami klinicznymi. LF jest aktywna wobec wszystkich grup drobnoustrojów: bakterii, grzybów, pierwotniaków chorobotwórczych i wirusów. Mechanizm działania białka wobec trzech pierwszych jest podobny i obejmuje głównie różne sposoby bezpośredniego uszkadzania komórek patogenów oraz blokowania ich interakcji z komórkami gospodarza. Aktywność wobec wirusów polega przede wszystkim na hamowaniu wczesnych etapów zakażenia, czyli adsorpcji i wnikania cząsteczek wirusów do komórek gospodarza. W zwalczaniu wszystkich typów drobnoustrojów duże znaczenie ma pośrednie działanie laktoferyny, aktywujące własne siły obronne ustroju. LF wykazuje synergistyczne działanie z innymi naturalnymi białkami o działaniu przeciwmikrobiologicznym oraz standardowo stosowanymi chemioterapeutykami. Jako produkt naturalny jest całkowicie bezpieczna i może być przyjmowana przez pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia w celach profilaktyki oraz terapii zakażeń i stanów zapalnych. W zbliżającej się dobie poantybiotykowej, laktoferyna może zatem stanowić jeden z alternatywnych elementów terapii zakażeń oraz terapii działających synergistycznie z antybiotykami.

Słowa kluczowe: laktoferyna, sepsa, stan zapalny, zakażenie: bakteryjne, grzybicze, pierwotniakowe, wirusowe

Abstract: Among properties of lactoferrin (LF) the antimicrobial actions were firstly discovered and best documented in subsequent, numerous laboratory studies and clinical trials. LF is active against all categories of microorganisms: bacteria, fungi, protozoa and viruses. The mechanisms of lactoferrin action against the first three categories of pathogens is similar and encompasses various ways of direct destruction of pathogen cells and disturbance of their interactions with host’s cells. The actions of LF against viruses involve chiefly early stages of infection i.e. virus adsorption and penetration of host’s cells. In combat of all types of microorganisms a major significance is attributed to the indirect actions of lactoferrin via activation of self defense mechanisms. LF displays a synergistic action with other natural antimicrobial proteins and with conventional chemotherapeutics. Lactoferrin is absolutely safe as a natural product and may be applied both in prophylaxis as well as in therapy of infections by patients of different age and health condition. In times of inevitably approaching post-antibiotic era lactoferrin could serve as an alternative or synergistic treatment in addition to antibiotic therapy.

Key words: bacterial, fungal, protozoan, viral infections, inflammation, lactoferrin, sepsis

Udostępnij

Evereth Publishing