Rola pielęgniarki w procesie terapeutycznym pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii

The nurse’s role in the therapeutic process of patients treate in the intensive care unit

Urszula Zielińska-Borkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycznego Kształceni Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-461 Warszawa, Tel./Fax: (22) 584 13 42, e-mail: ula_zielinska@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 16.02.2015

Zaakceptowano: 03.03.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2015001

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(2):69–72

Streszczenie:

Leczenie pacjentów w oddziale intensywnej terapii (OIT) wymaga zaangażowania w proces terapeutyczny nie tylko personelu lekarskiego, lecz także pielęgniarskiego. Świadomość zagrożeń występujących w danej dobie hospitalizacji niewątpliwie wpływa na proces leczenia i pielęgnacji oraz wzmaga czujność podczas rutynowej obserwacji. Monitorowanie pacjenta – niezależnie od rozpoznania, stanu klinicznego i podjętej terapii – jest prowadzone u osób przebywających w OIT w sposób ciągły, 24 godziny na dobę. Analiza monitorowanych parametrów ma na celu szybką diagnozę, wdrożenie skutecznej terapii i właściwą reakcję na stany zagrożenia życia. Jest jednym z elementów podstawowych czynności wykonywanych przez personel pielęgniarski. Ważnym elementem zachowania bezpieczeństwa oraz prawidłowej terapii pacjentów jest ustawiczne szkolenie personelu. Podnoszenie kwalifikacji pielęgniarskich poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach oddziałowych oraz konferencjach naukowych, a także poprzez zdobywanie specjalizacji i nowych umiejętności pozwala wyeliminować błędy. Ponadto stwarza także możliwości opracowania procedur zapobiegających różnym zdarzeniom krytycznym.

Słowa kluczowe: oddział intensywnej terapii, pacjent, terapia

Abstract:

Nurses as well as doctors should be involved in therapy of patients hospitalized in intensive care unit (ICU). The knowledge of potential danger to patient that may appear on a certain day of hospitalization undoubtedly influences therapy and nursing. Moreover, it develops awareness during routine observation. Continuous monitoring is carried out in ICU patients throughout the day, regardless of diagnosis, clinical state and undertaken therapy. The analysis of the monitored parameters guarantees faster diagnosis, sufficient therapy and proper reaction to life threatening states. It is one of the basic tasks of the nursing staff. An important issue of safety and adequate therapy is lifelong learning of health care professionals. Improving qualifications by attending courses, medical training, conferences as well as specializing in critical care allows to eliminate medical errors. At the same time it enables establishment of new procedures to avoid various critical situations.

Key words: intensive care unit, patient, therapy