Rola procedur higienicznych w obliczu narastającej oporności mikroorganizmów, z uwzględnieniem dezynfekcji jako jednego z kluczowych działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się opornych szczepów bakterii

The role of hygienic procedures in the aspect of increasing microbial resistance, including disinfection, as one of the key actions to stop the spread of resistant bacterial strains

Piotr Leszczyński1, 2 | Beata Sokół-Leszczyńska2

1 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Piotr Leszczyński, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, Tel.: 22 628 27 39

Wpłynęło: 27.04.2017

Zaakceptowano: 14.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017025

Forum Zakażeń 2017;8(3):189–195

Streszczenie: Dekontaminacja środowiska w placówkach medycznych wymaga wielopłaszczyznowego podejścia. Technika sprzątania oraz dobór preparatów do dezynfekcji skażonych powierzchni mają ogromny wpływ na ryzyko przenoszenia patogenów odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne (HAI), zwłaszcza szczepów wielolekoopornych. Kluczowe znaczenie ma także stosowanie się personelu medycznego do obowiązujących procedur, szczególnie wytycznych dotyczących higieny rąk. Odpowiednie przygotowanie, wsparte właściwą kontrolą, oraz ustawiczne szkolenie wszystkich pracowników placówek medycznych odnośnie roli procedur dekontaminacyjnych to podstawowe działania zwiększające bezpieczeństwo pacjenta oraz powstrzymujące rozprzestrzenianie się opornych szczepów bakterii. Dekontaminacja odgrywa bardzo ważną rolę w medycynie, a co za tym idzie – w profilaktyce zakażeń.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, higiena rąk, skażenie, sprzątanie, zakażenia szpitalne

Abstract: Environmental decontamination in healthcare facilities requires a multidimensional approach. Cleaning techniques and the selection of disinfectants for contaminated surfaces has a great impact on the risk of transmission of pathogens responsible for hospital infections, especially multi-drug resistant strains. Compliance to the applied procedures, particularly regarding hand hygiene, is essential. Adequate preparation supported by proper follow- -up and lifelong training of hospital staff, including health care providers on all levels, improves patient safety and prevents the spread of resistant bacterial strains, and make basic attitude. Therefore, decontamination techniques play a key role in medicine and are closely associated to prevention of infections.

Key words: contamination, disinfection, hands hygiene, healthcare-associated infections, housekeeping