Rozległe leczenie operacyjne jako ostatnia szansa dla pacjentów z ciężkimi infekcjami po zabiegach operacyjnych z użyciem implantów – opis trzech przypadków

Extensive surgical treatment as the last chance for patients with severe infections after surgical procedures using implants – three cases reports

Arkadiusz Janusz | Marzenna Bartoszewicz

ORCID*: 0000-0002-3976-4329 | 0000-0002-6542-2525

1 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Arkadiusz Janusz Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu, ul. gen. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, Tel.: 71 306 45 55, e-mail: ortopeda@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.12.2018

Zaakceptowano: 15.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018064

Forum Zakażeń 2019;10(1):69–72

Streszczenie: Infekcja po zabiegu ortopedycznym z użyciem implantów stanowi ciężkie i trudne do leczenia powikłanie, nierzadko prowadzące do kalectwa pacjenta. W niniejszej pracy przedstawiono opis trzech przypadków, w których zakażenie doprowadziło do ciężkich powikłań, a nawet stanu zagrożenia życia. Rozległe postępowanie operacyjne okazało się skutecznym sposobem leczenia.

Słowa kluczowe: pourazowe zapalenie kości, wycięcie martwaka, zakażenia miejsca operowanego, zakażenie okołoprotezowe

Abstract: Infection after orthopedic surgery with implants is a severe and difficult to treat complication, which often leads to disability. We present three cases in which an infection led to serious, even life-threatening complications. Extensive surgical treatment turned out to be an effective treatment method.

Key words: periprosthetic joint infection, posttraumatic osteomyelitis, sequestrectomy, surgical site infection