Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u kobiet z zakażeniem HIV

The risk of cardiovascular diseases in HIV-positive women

Agata Skrzat-Wojdacz | Justyna D. Kowalska

Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Agata Skrzat-Wojdacz Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

Wpłynęło: 08.02.2016

Zaakceptowano: 17.02.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016005

Forum Zakażeń 2016;7(1):51–55

Streszczenie: Wprowadzenie skutecznej terapii antyretrowirusowej przyczyniło się do wydłużenia życia pacjentów zakażonych HIV. W związku z tym wzrósł udział chorób cywilizacyjnych w tej grupie chorych (z cukrzycą, dyslipidemią oraz nadciśnieniem tętniczym na czele). Badania przeprowadzone na dużych grupach pacjentów HIV(+) wykazały podwyższone prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że u kobiet zakażonych HIV obserwuje się wysokie ryzyko schorzeń sercowo- naczyniowych. Przyczyny obserwowanych różnic w częstości występowania chorób kardiologicznych w zależności od płci w populacji ogólnej oraz osob HIV(+) są złożone. Ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych z wirusem niedoboru odporności wynika z połączenia tradycyjnych czynników ryzyka (nikotynizm, mała aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość, nieprawidłowy metabolizm glukozy i cukrzyca, nadciśnienie tętnicze), efektów terapii antyretrowirusowej oraz prozapalnych i immunologicznych efektów zakażenia HIV. Mimo stwierdzenia podobnej częstości występowania czynników ryzyka u obydwu płci, u kobiet HIV(+), rzadziej niż u mężczyzn HIV(+), monitoruje się czynniki ryzyka, stosuje leki kardiologiczne oraz wykonuje inwazyjne zabiegi sercowo-naczyniowe. Należy dołożyć starań, aby populacja kobiet zakażonych wirusem była monitorowana pod względem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych równie często jak populacja mężczyzn.

Słowa kluczowe: choroba układu sercowo-naczyniowego, HIV, kobiety

Abstract: The introduction of effective antiretroviral therapy resulted in prolonged survival of HIV-infected patients. Therefore, patients HIV-infected are at risk of lifestyle diseases, especially cardiovascular diseases. Studies on large groups of patients have shown that HIV-positive people are exposed to increased risk of cardiovascular disease. Interestingly it was found that HIV-infected women are particularly vulnerable population for the occurrence of cardiovascular events. Reasons for the observed differences are complex and mostly multifactorial. Cardiovascular risk in people living with HIV is a combination of traditional risk factors (tobacco smoking, low physical activity, overweight and obesity, abnormal glucose metabolism and diabetes, hypertension), the effects of antiretroviral therapy and activated inflammation resulted from HIV infection. While most of risk factors are distributed equally in both sexes, HIV-infected women are less frequently monitored, less likely to receive primary cardiovascular prevention and invasive cardiovascular treatment than in HIV-positive men. Special efforts must be undertaken to monitor the risk of cardiovascular diseases in HIV-positive women.

Key words: cardiovascular disease, female, HIV