Ryzyko powstawania ran i zaburzenia ich gojenia się w zespole Ehlersa-Danlosa

Risk of wounds formation and their healing disturbances in Ehlers-Danlos syndrome

Anna Junkiert-Czarnecka1 | Damian Czarnecki2 | Marcin Ziółkowski2 | Olga Haus1

1 Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

2 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

⇒ Anna Junkiert-Czarnecka Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel.: (52) 685 35 67, Fax: (52) 585 35 77

Wpłynęło: 06.01.2014

Zaakceptowano: 24.03.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014002

Leczenie Ran 2014;11(1):1–4

Streszczenie: W chorobach tkanki łącznej, w tym w zespole Ehlersa-Danlosa (ang. Ehlers-Danlos syndrome – EDS), dochodzi do zaburzeń struktury kolagenu, co powoduje objawy kliniczne ze strony skóry, układu kostnego, mięśniowego, naczyniowego, przewodu pokarmowego oraz problemy położnicze. Szczególnie w podtypie klasycznym i naczyniowym EDS istnieje duże ryzyko powstawania ran oraz ich przedłużającego gojenia się m.in. z powodu osłabienia ścian naczyń krwionośnych (pękanie naczyń, tętniakowatość i żylakowatość, pozabiegowe krwawienia) oraz cienkiej, wrażliwej na skaleczenia i powstawanie blizn skóry.

Słowa kluczowe: choroby tkanki łącznej, rany, zespół Ehlersa-Danlosa

Abstract: In connective tissue disorders, like Ehlers-Danlos syndrome (EDS), abnormal structure of collagen may cause clinical symptoms from skin, skeletal, muscular and gastrointestinal system as well as obstetrical disturbances. Especially in classical and vascular subtypes of EDS the risk of wound formation and their delayed healing is increased, because of fragility of blood vessels (rupture, aneurysmal, varicosity, postoperative bleeding) and skin (soft, sensitive, vulnerable, susceptible to scaring).

Key words: connective tissue disorders, Ehlers-Danlos syndrome, wounds