Ryzyko zakażeń wynikające z nieprawidłowego przygotowania i zastosowania instrumentarium chirurgicznego

Risk of infection due to improper preparation and use of surgical instruments

Maria Ciuruś

Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Jaracza 63, 90-251 Łódź, e-mail: maria.ciurus@umed.lodz.pl

Wpłynęło: 07.11.2017

Zaakceptowano: 26.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017062

Forum Zakażeń 2017;8(6):457–462

Streszczenie:

Zakażenia szpitalne (HAI) stanowią duże zagrożenie dla pacjentów oraz przyczyniają się do wzrostu wydatków szpitalnych (leczenie HAI i pokrywanie kosztów spraw sądowych). Ważnym elementem profilaktyki zakażeń u chorych, u których wykonywane są inwazyjne procedury, jest profesjonalne przygotowanie narzędzi chirurgicznych do ponownego użycia. W tym celu niezbędna jest wiedza personelu medycznego i kadry zarządzającej na temat dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: dezynfekcja, sterylizacja, zakażenia szpitalne

Abstract:

Hospital-acquired infections (HAI) are a big problem for patients. They also contribute to increased spending on treating infections and legalcosts. An important part of prophylaxis of infections in patients undergoing invasive procedures is the professional preparation of surgical instruments for re-use. It iscrucial that medical and management staff have necessary
knowledge about disinfection and sterilization of surgical instruments.

KEY WORDS: disinfection, hospital infections, sterilization