Rzadka izolowana wrodzona szczelina powieki górnej z tłuszczakiem powieki – opis przypadku

Rare congenital isolated upper eyelid coloboma with lipoma – a case report

Anna Chrapusta

ORCID: 0000-0002-7820-974X

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie,
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków,
e-mail: anna.chrapusta@gmail.com

Wpłynęło: 15.12.2020

Zaakceptowano: 22.12.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020016

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(4):129–132

Streszczenie: Wady wrodzone powiek dotyczą głównie jedno- lub obustronnego opadania fałdów nakątnych albo zarośnięcia kanalików łzowych. Defekty powiek mogą być również skojarzone z wadami rozszczepowymi twarzy, opisanymi przez Tessiera. Wady te należą do wad rzadkich, a izolowane wrodzone ubytki powiek (zwane colobomą) spotykane są sporadycznie. Szczelina powieki – w zależności od jej wielkości – może powodować problem funkcjonalny związany z niepełnym zabezpieczeniem gałki ocznej przed wysuszeniem albo problem estetyczny, szczególnie istotny w rozwoju psychologicznym dziecka. Rekonstrukcja powieki górnej z odtworzeniem jej pełnej ciągłości jest warunkiem poprawy wyglądu i komfortu życia rosnącego dziecka.

Słowa kluczowe: coloboma, coloboma powieki, wady powiek, wrodzony ubytek powieki

Abstract: Congenital eyelid defects mainly include unilateral or bilateral ptosis of epicanthic folds or atresia of the tear ducts. Eyelid defects can also be associated with cleft facial defects as described by Tessier. These defects are rare especially if they are isolated. The eyelid fissure, depending on its size, may cause a functional problem related to incomplete protection of the eye against drying out, or an aesthetic problem, which is particularly important in the psychological development of a child. The reconstruction of the upper eyelid with restoration of its full continuity is a prerequisite for improving the appearance and comfort of life of the growing child.

Key words: coloboma, congenital eyelid defect, eyelid defect, upper eyelid coloboma