Rzadkie, zagrażające życiu powikłania zabiegów chirurgii estetycznej

Rare, life-threatening complications of aesthetic surgery

Justyna Jończyk1 | Jerzy Jankau1 | Karolina Kondej1 | Alina Hedrych-Ozimina1 | Magdalena Graczyk1 | Szymon Kołacz3 | Justyna Bigda2 | Jarosław Kobiela2 | Marek Muraszko-Kuźma3

ORCID*: 0000-0002-3562-429X | 0000-0002-2064-7616 | 0000-0003-3234-2374 | 0000-0001-9584-7658 | 0000-0002-1020-3288 | 0000-0001-8600-9185 | 0000-0002-4419-923X | 0000-0001-8595-6615 | 0000-0003-2249-6388

1 Klinika Chirurgii Plastycznej Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Medissima Gabinet Chirurgii Plastycznej i Estetycznej w Sopocie

Justyna Jończyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, Tel.: 58 349 30 40, Fax: 58 349 30 50, e-mail: jjonczyk@gumed.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.12.2018

Zaakceptowano: 10.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019002

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(4):127–132

Streszczenie: Ciężkie, ogólnoustrojowe powikłania po zabiegach chirurgii estetycznej zdarzają się rzadko, jednak w niektórych sytuacjach mogą stanowić zagrożenie dla życia chorego. W pracy zaprezentowano trzy przypadki pacjentów, u których przeprowadzono elektywne zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej brzucha, w następstwie których doszło do rozwinięcia się ciężkich powikłań. U jednej chorej komplikacje zakończyły się zgonem. Przedstawione w niniejszej pracy powikłania opisywane są w literaturze jako rzadkie i nie są na co dzień spotykane w praktyce chirurga plastyka. Niemniej jednak, podejmując się wykonywania jakichkolwiek zabiegów z zakresu chirurgii estetycznej, trzeba mieć świadomość istnienia zagrożenia rozwoju ciężkich powikłań i w wypadku ich wystąpienia należy niezwłocznie rozpocząć odpowiednie leczenie.

Słowa kluczowe: chirurgia estetyczna, powikłania

Abstract: Severe, systemic complications following aesthetic surgery are rare, but in some cases may be life-threatening. In this article we present three cases of patients who underwent elective aesthetic surgery of the abdominal wall and developed severe complications that led to death in one of them. All complications included in the paper are described in the literature as rare and are rarely encountered in the plastic surgeon’s practice. Nevertheless, when undertaking any procedures in the field of aesthetic surgery, one should always be aware of the risk of developing serious complications and if they occur, start appropriate treatment immediately.

Key words: aesthetic surgery, complications