Sepsa – 2015

Sepsis – 2015

Urszula Zielińska-Borkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00- 416 Warszawa, T el./Fax: (22) 584 13 42

Wpłynęło: 13.08.2015

Zaakceptowano: 02.09.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2015010

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(4):177–180

Streszczenie:

Sepsa i wstrząs septyczny stanowią obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów w oddziałach intensywnej terapii (OIT). Wczesna diagnostyka, a co za tym idzie – wczesne wdrożenie terapii zwiększa szanse chorego na przeżycie. Sepsa i wstrząs septyczny są jednostkami chorobowymi bardzo trudnymi do leczenia. Pielęgnacja pacjenta z takim rozpoznaniem stanowi bardzo duże wyzwanie. W terapię i pielęgnację chorych z sepsą oraz wstrząsem septycznym angażuje się cały zespół pracujący w OIT, niezależnie od pełnionej funkcji i stanowiska.

Słowa kluczowe: sepsa, terapia, wstrząs septyczny

Abstract:

Sepsis and septic shock remain one of the main causes of mortality in intensive care unit (ICU). Early diagnosis and introduction of treatment enhance chances of survival. Both sepsis and septic shock are very difficult to treat. Nursing a patient with such a diagnosis poses a great challenge as well. Regardless of the function and occupational position, the entire ICU team is involved in the therapy and nursing of such patient.

Key words: sepsis, septic shock, therapy